Slovenska nacionalna manjina Grada Varaždina

PREDSTAVNIK SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE grada varaždina

Predstavnik nacionalne manjine specifična je institucija koju pripadnici pojedine nacionalne manjine biraju radi ostvarivanja svojih prava u javnom životu i zastupanju svojih interesa na razini jedinica lokalne (općine i gradovi) i područne (županije) samouprave, te ne stječe status pravne osobe i djeluje samostalno, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predstavnik slovenske nacionalne manjine grada Varaždina:
Ana Antolić
Kontakt: