Prijava štete od elementarne nepogode

Kontakt osoba: 
Aleksandra Banjac, mag. oec.
T: 042/402-515

Dokumenti za preuzimanje
Obrazac za prijavu štete EN-P

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDIN

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA

KLASA: 920-11/12-01/1
URBROJ: 2186/01-11-13-28
Varaždin, 27. rujna 2013.

  
Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana Varaždinske županije o proglašenju elementarne nepogode suše (KLASA: 920-11/13-01/5, URBROJ: 2186/1-02-13-32 od 18. rujna 2013. godine), gradsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 

OBAVJEŠTAVA
građane o postupku podnošenja
PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE


A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2 Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

oštećeni mogu prijaviti štetu od 30.09.2013. do 07.10.2013. godine

šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.


B. PRIJAVA ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN –P „Prijava štete od elementarne nepogode" koji se može preuzeti na službenim web stranicama Grada Varaždina (www.varazdin.hr) ili osobno u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica (ogledni primjerak)

dokumentacija koja se obavezno prilaže:

  • ispis Posjeda čestica iz registra AGRONET sustava s vidljivim brojem katastarskih čestica (ogledni primjerak),
  • ispis Zahtjeva za poticaj u 2013. godini iz AGRONET sustava (ogledni primjerak),
  • presliku osobne iskaznice prijavitelja,
  • broj računa banke (IBAN) na koji će se isplatiti šteta od elementarne nepogode.


Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine), a šteta se procjenjuje u cjelini, za svaki OPG .

ŠTETE PRIJAVLJENE NAKON ISTEKA ROKA I PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM I NEPRAVILNO POPUNJENOM PRIJAVOM NEĆE SE RAZMATRATI.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

mr.sc. Tomislav Bogović v.r.