Plan normativnih aktivnosti Varaždina

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: lucija.cahunek@varazdin.hr

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Dokumenti vezani uz Plan normativnih aktivnosti Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2015.

Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje siječanj - lipanj 2014.

Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje srpanj - prosinac 2014.

PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI GRADA VARAŽDINA U 2015. GODINI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015.

Redni broj

naziv akta

savjetovanje s javnošću
1.

Prijedlog izmjena Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

NE
2.

Prijedlog izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

NE
3.

Prijedlog plana javne nabave za 2015. godinu
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

NE
4.

Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Obrazloženje uz Odluku

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 24. kolovoza do 05. rujna 2015 godine)

5.

Prijedlog odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 11. studenog do 25. studenog 2015. godine)

6.

Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima  i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2015. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

NE
7.

Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Varaždina za 2015. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

NE
8.

Odluka o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika upravnih tijela Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove gradonačelnika 

NE
9.

Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

NE
10.

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

DA
11.

Prijedlog izmjene i dopune (revizija) Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Varaždin

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina

1. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA GRADA VARAŽDINA

Procjena ugroženosti od požara

Područje odgovornosti središnje vatrogasne postrojbe

Vatrogasni pristupi građevinama I i II kategorije      

2. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Plan zaštite od požara

Područje odgovornosti središnje postrojbe

Prometni sustav

Ulice na području ruralnih naselja Grada Varaždina

Vodoopskrbni sustav

Elektroenergetski sustav

Plinoopskrbna mreža

Državne i privatne šume

Vatrogasni pristupi građevinama

DA

(od 29. travnja do 15. svibnja 2015. godine)

12.

Prijedlog odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina 

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

1. PONOVLJENO SAVJETOVANJE SVIBANJ 2015. GODINA

Odluka o auto taksi prijevozu na području grada varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu odluke o auto taksi prijevozu na području grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 12. svibnja do 26. svibnja 2015. godine)

2. SAVJETOVANJE VELJAČA 2015. GODINA

Nacrt odluke o auto taksi prijevozu

Obrazloženje uz prijedlog odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Potrošač- Mišljenje na nacrt odluke o auto taksi prijevozu na području Grada Varaždina

3. IZVJEŠĆE O PROVEDENEM SAVJETOVANJU

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Varaždina

DA

(od 20. veljače do 27. veljače 2015. godine)

13.

Prijedlog izmjena i dopuna Odluka o izvršenju Proračuna

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

NE
14.

Prijedlog izmjene i dopune odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam 

DA

(od 24. ožujka do 24. travnja 2015. godine)

15.

Prijedlog izmjene i dopune Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

DA (od 24. ožujka do 24. travnja 2015. godine)

16.

Prijedlog odluke o donošenju II. izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre Grada Varaždina

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

NE
17.

Prijedlog odluke o imenovanju i protezanju Ulice bagrema na području 7. mjesnog odbora „Biškupec“ Varaždin

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

NE
18.

Prijedlog odluke o promjeni protezanja Ludbreške ulice na području 6. mjesnog odbora „Banfica“ u Varaždinu

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam 

NE
19.

Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Nacrt odluke o obavljanju dimnjičarskih poslova

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 26. svibnja do 26. srpnja 2015. godine)

20.

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednim zemljištima

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

DA

(od 23. srpnja do 23. kolovoza 2015. godine)

21.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti

Nacrt odluke

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu odluke o izmjeni i dopuni odluke o spomeničkoj renti putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

DA

(od 16. studenog do 30. studenog 2015. godine)

22.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 20. studenog do 30. studenog 2015. godine)

23.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždina

Nacrt Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

DA

(od 20. studenog do 30. studenog 2015. godine)

24.

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Grada Varaždina

DA

(od 01. prosinca do 10. prosinca 2015. godine)

Plan normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje: srpanj-prosinac 2014.

Redni broj Naziv akta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
1.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

DA
2.

Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

DA
3.

Izmjene i dopune Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

DA
4. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina

NE

(Javna rasprava u postupku izrade i donošenja)

5. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

NE

(Javna rasprava u postupku izrade i donošenja)

6. Odluka o osnivanju javne neprofitne ustanove u kulturi „Centar audiovizualne kulture“ Varaždin po modelu civilno – javnog partnerstva NE
7. Odluka o pečatima Grada Varaždina NE
8. Odluka o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika upravnih tijela Grada Varaždina NE
9. Izmjena Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu NE
10. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu

NE

11.

Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog proračun Grada Varaždina za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenje, primjedbi i prijedloga

DA

(Od 5. prosinca 
do 12. prosinca 2014. godine)

12. Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu NE
13.

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Varaždina za 2014. godinu

NE
14. Plan nabave za 2015. godinu NE
15. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2014. godini NE
16.

Izmjene i dopune Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Varaždin

Upravni odjeli za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

DA
17. Izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa za područje Grada Varaždina NE
18. Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Varaždina  
19.

Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020. godine

Nacrt Gradskog programa za mlade grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020.

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedlog

Upravni odjeli za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

DA

(od 21. kolovoza do 5. rujna 2014. godine)

20.

Odluka o kriterijima, rokovima te povjeravanju poslova za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada varaždina putem  internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Nacrt odluke

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenje, primjedbi i prijedloga

Upravni odjel za društvene djelatnosti - kontakt podaci

DA

(od 27.kolovoza do 10. rujna 2014. godine)

Plan normativnih aktivnosti Grada Varaždina za razdoblje: siječanj-lipanj 2014.

Redni broj Naziv akta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
1.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Upravni odjeli za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

NE
2.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za poslove gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
3.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Upravni odjel za društvene djelatnosti - kontakt podaci

NE
4.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina - kontakt podaci

NE
5.

Prijedlog  izmjena i dopuna  Odluke o izvršavanju proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina - kontakt podaci

NE
6.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina

Upravni odjel za poslove gradonačelnika - kontakt podaci

NE
7.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
8.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

NE
9.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Poziv zainteresiranoj javnost za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
10.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina

Nacrt prijedloga zaključka

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
11.

Zaključak o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju prijedloga/inicijativa za izmjenu i dopunu prostornih planova Grada Varaždina.

Nacrt prijedloga Zaključka Gradskog vijeća

Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga preuzmite ovdje: Detalji poziva

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
12.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina.

Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
13.

Odluka o II. izmjeni  i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina

Nacrt prijedloga Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju
14.

Izviješće o stanju u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2007. – 2013.

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

NE
15.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina

Nacrt prijedloga zaključka

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke (Detalji poziva)

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam - kontakt podaci

Izvješće o provedenom savjetovanju