21. siječanj 2016. | Autor: [email protected]

Zajednica sportskih udruga raspisala natječaj za sufinanciranje sportskih programa

Sportski klubovi u Varaždinu koji se slijedećih dvadesetak dana ne prijave na natječaj neće moći računati na novac za svoje aktivnosti.

Sukladno zakonskim obvezama Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina objavila je javni natječaj za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2016. godini.
Javni natječaj objavljen je na internetskim stranicama Zajednice sportskih udruga www.varazdin-sport.hr i Grada Varaždina - Javni natječaj za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu grada Varaždina u 2016. godini.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2016. godinu namjenski će se rasporediti za programe koji su detaljno pobrojani u samom tekstu natječaja.

Važno je naglasiti da sportske udruge, članice Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, koje ne dostave prijedloge za sufinanciranje sportskih programa u 2016. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2016.godinu.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju zaključno do srijede 10.veljače 2016. godine, poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

 

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VARAŽDINA,
GRABERJE 31,
42000 VARAŽDIN

s napomenom:
"PONUDA SPORTSKIH PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VARAŽDINA ZA 2016. GODINU”.

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 042/211-831.