01. veljača 2022.

Uvođenje u posao izvođača radova na projektu Izgradnja i opremanje postrojenja za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala - sortirnica KK.06.3.1.12.0010

U petak, 28.01.2022. godine, izvršeno je uvođenje u posao tvrtke MEPRO d.o.o. s kojom je potpisan ugovor o izgradnji i opremanju sortirnice u okviru projekta Izgradnja i opremanje postrojenja za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala - sortirnica. Rok za izvođenje radova je devet mjeseci.

Uz predstavnike izvođača radova i Grada Varaždina, činu uvođenja u posao prisustvovali su predstavnici tvrtke Aedificion d.o.o. koje je angažirano za pružanje usluge stručnog nadzora i zaštite na radu u fazi izvođenja radova, Arhia d.o.o. koje obavlja projektantski nadzor, BOLD d.o.o. koje je angažirano za pružanje usluge vanjskog voditelja projekta te Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o. koja je angažirana za upravljanje projektom. Tom prilikom obišla se predmetna lokacija na kojoj će se izgraditi postrojenje za sortiranje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 50.510.526,63 kn. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 35.753.806,01 kn, a isti se u visini od 85% sufinanciranju bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda što iznosi 30.390.735,10 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 12.02.2021. do 31.10.2022.

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje. Navedeno će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje stope oporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Varaždina i 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje će zajednički koristiti predmetnu sortirnicu (gradovi Ivanec i Lepoglava te općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Jalžabet, Klenovnik, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko).

Očekivani rezultati projekta su:

  • Izgrađena sortirnica i ishođena uporabna dozvola
  • 5.795 tona sortiranog otpada pogodno za recikliranje u prvoj punoj kalendarskoj godini rada sortirnice.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Varaždina.