12. travanj 2023. | Autor: dd

Unutarnja obnova i uređenje varaždinske sinagoge

ZAVRŠETAK SVEOBUHVATNE REKONSTRUKCIJE SPOMENIKA KULTURE

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj,  predstavljajući Integrirano teritorijalno ulaganje u Urbano područje Varaždin 2021.-2027  razložio je 7 strateških stupova razvoja koji uključuju više od 50 međusobno integriranih projekata važnih za razvoj Urbanog područja Varaždin kojeg čine Grad Varaždin i 14 okolnih jedinica lokalne samouprave. Jedan od navedenih projekata je i projekt „Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge u građevinu kulturne namjene“.

Projektom je planirana rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena građevine bivše sinagoge, često zvane „Varaždinska sinagoga“, u multifunkcionalni objekt za potrebe kulturne i prezentacijske namjene.  Riječ je o građevini koja je zaštićeno kulturno dobro smješteno u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, koja već duže vrijeme nije održavana primjereno potrebama te joj je prijeko potrebna unutrašnja obnova i uređenje.

 „Varaždinska sinagoga“ prva je monumentalna sinagoga u Hrvatskoj, izgrađena u duhu historicizma s dva tornja s lukovičastim kupolama. Sklad objekta narušen je intervencijama tijekom i poslije 2. svjetskog rata. Intervencijom na pročelju obnovljen je samo vanjski izgled sjevernog uličnog pročelja te je cilj ovog projekta sveobuhvatna rekonstrukcija i opremanje multimedijom unutrašnjosti „Varaždinske sinagoge“.

Unutrašnji prostor obnovom će zadržati svoje postojeće gabarite, a s južne strane građevine planirana je dogradnja kojom će se omogućiti spoj bočnih galerija odnosno kružna veza oko glavnog broda sinagoge. Namjena dogradnje je da omogući evakuaciju sukladno pravilima struke. Obnovljena „Varaždinska sinagoga“ bit će korištena za maksimalno 300 korisnika ili posjetitelja. Projektom su predviđene različite mogućnosti korištenja obnovljenog prostora te se stoga ne predviđa postavljanje fiksnih sjedećih mjesta već su omogućene različite konfiguracije stolica u prostoru.

Procijenjena vrijednost planirane obnove i opremanja je oko  3.000.000,00 eura (uključujući PDV) te je inicijalno planirano trajanje provedbe projekta 40 mjeseci.

 

Projekt će provoditi Grad Varaždin, a financiranje projekta planirano je kroz integrirana teritorijalna ulaganja za Urbano područje Varaždin – ITU mehanizam, za vrijeme trajanja financijske perspektive od 2021. do 2027. godine.

 

Projektom obnove i prenamjene „Varaždinske sinagoge“ doprinijet će se očuvanju kulturne i povijesne baštine te razvoju turističke ponude Grada Varaždina, s obzirom na to da je riječ o objektu neprocjenjive povijesno kulturne vrijednosti koji obnovom dobiva novu namjenu te postaje višenamjenski prostor koji će upotpuniti kulturnu i turističku ponudu Grada Varaždina i šireg Urbanog područja Varaždin.