11. studeni 2015.

Savjetovanje s javnošću - udruge - financiranje javnih potreba Grada Varaždina

U razdoblju od 11. studenog  do 25. studenog 2015. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina.
S obzirom da je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge s ciljem uređenja sustava financiranja programa i projekata udruga, a slijedom novog Zakona o udrugama, Grad Varaždin je utvrdio potrebu izrade i pripremio Nacrt odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina. Tom odlukom se definiraju i utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Varaždina udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada.
Cilj provođenja savjetovanja je prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, obzirom da se Odluka odnosi na pitanje od interesa za opće dobro.
Materijali  i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt odluke, nalaze se na web stranicama Grada Varaždina (http://www.varazdin.hr/hr/gradsko-vijece/plan-normativnih-aktivnosti).
Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca  zaključno do 25. studenog 2015.  na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti, P. Preradovića 10, Varaždin s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina“ ili na e-mail adresu [email protected] također putem obrasca.

Molimo medije da objavom ove informacije potaknu zainteresirane udruge i građane da daju svoje prijedloge i sugestije za financiranje javnih potreba Grada Varaždina.