29. travanj 2015.

Savjetovanje s javnošću o planu zaštite od požara

Pozar

29.4.2015.-Od danas do 15. svibnja otvoren je poziv Grada Varaždina zainteresiranoj javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Prijedloga procjene ugroženosti od požara grada Varaždina te plana zaštite od požara grada Varaždina putem internetskog savjetovanja. Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s planskim dokumentima koje donosi Gradsko vijeće Grada Varaždina, a materijal se može pronaći ovdje

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara , predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.

Primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim oblikom putem pošte na adresu: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 ili e- mailom na [email protected]