22. listopad 2013.

Sa sjednice Gradskog vijeća

čistoća.pn

17.10.2013.-Varaždinski gradski vijećnici na svojoj su sjednici u četvrtak, 17. listopada donijeli odluku da se Varkomu dodijeli posao prikupljanja miješanoga komunalnog otpada na gradskom području. Naime, Varkomu je Grad još prije 11 godina povjerio poslove postupanja s komunalnim otpadom, a prije nekoliko mjeseci posao odlaganja smeća povjeren je koncesionaru Univerzalu. Kako je  Zakonom o održivom gospodarenju određeno da se za te javne usluge izda jedinstveni račun, Varkom će, kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, u cijenu usluge koju pruža uračunati i troškove odlaganja komunalnog otpada, odnosno te troškove fakturirati građanima i tvrtkama.
Prema gradskoj koncesiji bilo je predviđeno da koncesionar sam izdaje račun za usluge koje obavlja,a građani bi tako morali dobivati dva računa - jedan od Varkoma, drugi od Univerzala. Ovom odlukom i usklađivanjem sa zakonom Varaždinci će i dalje dobivati samo jedan račun za postupanje s otpadom od Varkoma, koji će, pak, uskladiti odnose s koncesionarom.
Vijećnici su prihvatili i odluku o pripremi postupka izdvajanja radne jedinice Čistoća iz Varkoma, koja proizlazi iz Zakona o vodama .Čistoća će se izdvojiti po modelu podjele s osnivanjem novog društva koje će biti identično Čistoći. U novoosnovanoj tvrtci radila bi 73 djelatnika Čistoće, a sve usluge koje je radila Čistoća obavljat će se i dalje u istom opsegu i kvaliteti kao i dosad. Cijene usluga neće se mijenjati.
Davanjem suglasnosti na izmjene odluke o osnivanju, gradski su vijećnici dali zeleno svijetlo Javnoj ustanovi Gradski stanovi da osnuje tvrtku koja će se baviti opskrbom i distribucijom toplinske energije. Prema izmijenjenoj odluci, Gradski stanovi  mogu se baviti upravljanjem kotlovnicama, proizvodnjom, opskrbom i distribucijom toplinske energije, održavanjem toplinskih sustava, a  mogu i osnovati tvrtku.