26. studeni 2018. | Autor: Maja Hrešć

Vijećnici izglasali povećanje vrijednosti boda komunalne naknade

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina otvorena je uz prisustvo 23 vijećnika. Na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan svim prisutnima predstavio je novoizabranog predsjednika Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina Petra Potočnika, učenika 8. razreda VI. osnovne škole.

Mladi predsjednik vijećnicima se obratio prigodnim govorom spomenuvši važnost postojanja Dječjeg gradskog vijeća koje kontinuirano pokreće nove projekte među našim najmlađim sugrađanima. Naime, Savez Društava „Naša djeca“ proglasio je njihov projekt „Vremenska kapsula kulture djece i mladih Varaždina 2018. – 2068.“ među 10 NAJ akcija za djecu u prošloj godini, a projekt „Klima – da je svaka soba ima“ za Opću bolnicu Varaždin, uvršten je u izbor najboljih projekata Dječjih vijeća Hrvatske.

Skraćeni zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno je prihvaćen, a pitanja na „Aktualnom satu“ gradonačelniku i njegovim zamjenicima postavili su Darko Detelj, Denis Mladenović, Danijela Puškadija-Topić, Robert Gotić, Natalija Martinčević, Robert Puja, Damir Laljek, Vjeran Strahonja, Željko Prstec, Aurelija Šemiga, Bruno Ister, Ljubica Križan, Neven Bosilj i Davor Patafta.

Utvrđen je dnevni red s 14 točaka te je prihvaćen prijedlog da se po hitnom postupku u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Lipika koji je gradonačelnik Ivan Čehok obrazložio navevši kako Grad inicijativom branitelja svake godine potpisuje sporazume prijateljstva s gradovima koji su branili našu zemlju u Domovinskom ratu, a ove godine to su gradovi Pakrac i Lipik. Vijećnik Davor Patafta predložio je da se s dnevnog reda skine točka 7, odnosno Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade no prijedlog nije prihvaćen jer nije imao potrebnu većinu glasova.

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu zajedno s prijedlozima svih programa prihvaćen je većinom od 17 glasova dok su 3 vijećnika bila protiv, a 2 suzdržana.

U točci o Prijedlogu odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2018. godini prihvaćeno je s 18 glasova za i 4 suzdržana da će se na svečanoj sjednici Grada Varaždina, povodom obilježavanja Dana Grada Varaždina dodijeliti sljedeća priznanja: povelja počasnog građanina Grada Varaždina Evi Akerman r. Krajanski, nagrada za životno djelo fra Boni Zvonimiru Šagiju, Rudolfu Lončariću, Zlatku Daliću, nagradu Grada Varaždina Ivanu Hermanu, Nenadu Milijašu, Marinu Rantešu, Željku Krajanu, plaketu Grada Varaždina Dječjem vrtiću Bajka, Galeriji Zlatni Ajngel, umjetničkoj organizaciji Kerekesh teatar, Ženskom rukometnom klubu Koka, savate klub Fight club Kovačić, obrtu Auto-servisu Vukalović, medalja Grada Varaždina Ljerki Albus, Ivanu Lešini, Mirku Martinezu, Ljerki Perči, Vladimiru Šestaku i Franji Puškadiji.

Grad Varaždin kontinuirano ostvaruje suradnju i uspostavlja prijateljstva s drugim gradovima koja se zatim realiziraju na kulturnim, sportskim, turističkim i gospodarskim razinama. Tako su Prijedlozi odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Pakraca te Grada Varaždina i Grada Lipika prihvaćeni jednoglasno. Također je jednoglasno prihvaćen Prijedlog odluke o sklapanju povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Varaždina i Grada Shaki, a koja se pokrenula na inicijativu veleposlanika Azerbajdžana. Predstavnici Grada Shaki posjetit će Varaždin kako bi svečano potpisali navedenu povelju.

U Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina dodaje se nova točka koja regulira i prodaju stanova danih u najam. Vijećnici su prijedlog jednoglasno prihvatili.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o mogućnosti postave i montaže tipiziranih montažnih zatvorenih boksova za smještaj spremnika za otpad na javnim površinama Grada Varaždina čime se upraviteljima višestambenih građevina (zgrada) na području Grada Varaždina omogućuje da u ime korisnika koji žive u višestambenim građevinama, a kojima su spremnici smješteni na javnim površinama, montiraju tipizirani montažni zatvoreni boksevi za smještaj spremnika za odlaganje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada.

Sukladno pojašnjenima privremenog pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina Roberta Krajcera, u kolovozu ove godine stupio je na snagu Zakon o komunalnom gospodarstvu, a prema kojem u članku 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenog tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine. Dosadašnja vrijednost komunalnog boda iznosila je 0,40 lp/m2, a sukladno Prijedlogu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade koji je prihvaćen s 15 glasova za i 7 protiv, nova vrijednost će iznositi 0,50 lp/m2. Tako će se komunalna naknada za građane grada Varaždina od iduće godine povećati za 0,10 lp/m2 čime će se osigurati financijska sredstva za radove na nerazvrstanim cestama sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti te za održavanje vrtića, škola i sportskih objekata.

Prema Prijedlogu odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa, vijećnici su izglasali oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za VI. osnovnu školu Varaždin, za zahtjevne zgrade javne sportsko-rekreacijske namjene izgrađene u ulicama Kralja Petra Krešimira IV u Varaždinu, Zagrebačkoj u Varaždinu te Ruđera Boškovića 11 u Hrašćici. Također se oslobađa od plaćanja zahtjevnu zgradu javne sportsko-rekreacijske namjene s pratećim sadržajima i nogometnim igralištem u Sportskoj 25 u Biškupcu te dvoranu hrvačkog kluba s pratećim sadržajima u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu.

Primljena su na znanje vijećnika Izvješća o radu trgovačkih društava za 2017. godinu za Varkom d.d., Parkove d.d., Termoplin d.d., Vartop d.o.o., Čistoću d.o.o., Tehnološki park Varaždin d.o.o., Gradsku tržnicu d.o.o., Aquacity d.o.o., Zonu Sjever d.o.o., Centar kompetencije d.o.o., Razvojnu agencija Sjever – DAN d.o.o., Varaždinske vijesti d.d. te Izvješće o radu Javne ustanove Gradski stanovi za 2017. godinu.

Prijedlog odluke o pripajanju Galerijskog centra Varaždin Gradskom muzeju Varaždin prihvaćen je jednoglasno pa će tako Galerijski centar Varaždin od iduće godine postati dio Gradskog muzeja Varaždin. Također je prihvaćen i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gradskog muzeja Varaždin s obzirom na to da je, u skladu s pripajanjem Galerijskog centra Varaždin Gradskom muzeju Varaždin, potrebno uskladiti i Statut muzeja.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekt „Opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu“. Specifični cilj projekta je opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu s obzirom na to da se trenutno na dječjem igralištu nalaze igrala i klupe od kojih su neka dotrajala i potrebno ih je zamijeniti novima.

Na samom kraju dnevnog reda prihvaćen je Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina – PURGARA.