22. veljača 2021. | Autor: Maja Hrešć

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno prihvatili gotovo sve odluke

Gradsko vijeće Grada Varaždina u ponedjeljak je održalo 36. sjednicu putem ZOOM aplikacije. Sjednici je prisustvovalo 22 vijećnika, uz opravdani izostanak vijećnika Vlade Sevšeka i Davora Patafte.

Pitanja su na Aktualnom satu postavili vijećnici Danijel Kuserbanj, Bruno Ister, Robert Puja, Damir Laljek, Vjeran Strahonja, Miroslav Marković i Neven Bosilj.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan utvrdio je dnevni red sa svim izmjenama i dopunama.

Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina prihvaćeni su jednoglasno. Ovim izmjenama broj gradskih vijećnika smanjit će se s 25 na 21, a gradonačelnik će umjesto dva zamjenika moći imati samo jednog.

Prijedlog izmjena i dopuna Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za razdoblje 2019. - 2021. godine kojim se u tom razdoblju planira i dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova prihvaćen je jednoglasno, kao i Prijedlog plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2021. godinu.

Prijedlog zajedničke odluke o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno.

Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu kojim se utvrđuje namjena utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu kojeg pravne i fizičke osobe plaćaju u korist Proračuna Grada Varaždina u visini od 5% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju vijećnici su također prihvatili jednoglasno.

Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Varaždina (SECAP). Navedeni Akcijski plan izrađen je u skladu sa smjernicama koje proizlaze iz inicijative Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, a koja je jedna od najvažnijih inicijativa Europske unije. Inicijativa uključuje lokalne i regionalne uprave koje se dobrovoljno obvezuju da će povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije na svom području. Sporazum je pokretanjem i povezivanjem lokalnih i regionalnih uprava koje imaju zajedničke ciljeve sukladne europskim energetskim i klimatskim ciljevima postao jedinstvena inicijativa koja je prepoznata i u europskim institucijama. Lokalne vlasti su u poziciji da utječu na promjene ponašanja građana i posvete se klimatskim i energetskim izazovima kroz usklađivanje javnih i privatnih interesa te integracijom održivog energetskog razvoja u lokalne razvojne ciljeve.

Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Hallerovoj aleji u Varaždinu prihvaćen je jednoglasno. Na nedavno objavljen Javni natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina bilo je uključeno i zemljište u Hellerovoj aleji u Varaždinu. Predmet prodaje je površina od 3000 m2 za koju je interes već ranije iskazao investitor NTH Mobile d.o.o., a kupoprodajna cijena iznosi 3.397.410,00 kuna.

Prijedlogom zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 15616/2 k.o. Varaždin koji je jednoglasno prihvaćen na ovoj sjednici omogućava se prodaja dijela ranije parcele koja je u zemljišnim knjigama upisana kao javno dobro, a taj dio parcele je uključen u površinu buduće parcele predviđene za izgradnju koja je odlukom Gradskog vijeća prodana investitoru Adimo. Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoformiranoj čk.br. 15573/1 površine 359 m² u k.o. Varaždin u svrhu izgradnje kulturnog centra. Radi se o dijelu čestice kod bivšeg Centra „Tomislav Špoljar“ u Graberju. Ovim Zaključkom se ukida status javnog dobra na budućoj novoformiranoj čestici i mogućnosti raspolaganja istom u svrhu provedbe natječaja za davanje prava građenja za izgradnju kulturnog centra Kerekesh teatra.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2021. godinu. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama na području Grada Varaždina.

Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2021./2022. prihvaćen je jednoglasno te je utvrđena lista deficitarnih zanimanja. Deficitarni srednjoškolski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj
Grada Varaždina su:

 

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

1. armirač/armiračica

2. automehaničar/automehaničarka

3. fasader/fasaderka

4. zavarivač/zavarivačica

5. tesar/tesarica

6. zidar/zidarka

7. krojač/krojačica

8. limar/limarica

9. elektroinstalater/elektroinstalaterka

10. vozač/vozačica motornog vozila

11. bravar/bravarica

12. instalater/instalaterka kućnih instalacija

13. rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima

14. keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica

15. autolakirer/autolakirerica

16. kuhar/kuharica

17. soboslikar ličilac/soboslikarica ličiteljica

18. konobar/konobarica

19. mesar/mesarica

20. autolimar/autolimarica

21. monter/monterka suhe gradnje

22. stolar/stolarica

23. pekar/pekarica

24. obućar/obućarka

25. galanterist/galanteristica

26. strojobravar/strojobravarica

27. dimnjačar/dimnjačarka

28. prodavač/prodavačica

29. grafičar/grafičarka tiska

30. slastičar/slastičarka

31. tapetar/tapetarka

32. tokar/tokarica

33. staklar/staklarka.

 

Četverogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

1. Elektrotehničar/elektrotehničarka

2. Medicinska sestra/medicinski tehničar.

 

Deficitarni studijski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Sveučilišni studiji

1. medicina

2. elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska tehnologija

3. matematika

4. logopedija

5. farmacija

6. rani i predškolski odgoj i obrazovanje

7. strojarstvo

8. građevinarstvo

9. engleski jezik i književnost ili anglistika

10. njemački jezik i književnost ili germanistika

11. fizika

12. informatika.

 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina, Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana zaštite od požara Grada Varaždina kao i Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2021. godinu vijećnici su prihvatili jednoglasno.

Gradsko vijeće je jednoglasno izglasalo i Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2020. godinu, Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2021. godinu i Prijedlog plana djelovanja Grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. Vijećnici su primili na znanje Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina prihvaćeni su jednoglasno.

Većinom glasova vijećnika prihvaćen je Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa TD Čistoća d.o.o. za završenu jednostavnu zgradu (nadstrešnicu) te komunalnog doprinosa za završenu manje zahtjevnu zgradu, poslovne namjene (uredi).