27. rujan 2022. | Autor: Maja Hrešć

Većinom glasova prihvaćen rebalans proračuna Grada Varaždina

U utorak se u Gradskoj vijećnici održala 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina na kojoj je prisustvovalo šesnaest, a svoj izostanak opravdalo dvoje vijećnika.

Na Aktualnom satu pitanja su postavili Zdravka Grđan, Blaženka Beli, Hrvoje Petrić, Damir Laljek, Lovro Lukavečki, Josip Garić, Dorotea Strelec, Dubravka Novak, Gordana Marsenić, Mirjana Kolarek Karakaš, Silvija Cupar, Viktor Mrzlečki, Mario Lešina, Davor Patafta i Ivan Čehok.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red s 19 točaka.

Gradski vijećnici nisu prihvatili Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine. Izvješća o radu i financijska izvješća za 2021. godinu za trgovačka društva Varkom d.d., Termoplin d.d., Parkovi d.o.o., Čistoća d.o.o., Varaždinske vijesti d.d., Gradska tržnica d.o.o., Vartop d.o.o., Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Zona Sjever d.o.o., Aquacity d.o.o. i Tehnološki park Varaždin d.o.o., Gradsko vijeće je primilo na znanje.

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu kojom se utvrđuje ukupni poslovni rezultat proračunske godine i raspoređuje višak ukupnih prihoda i primitaka, vijećnici su usvojili jednoglasno. Većinom glasova prihvaćen je i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu koji se na temelju Zakona o proračunu mora podnijeti Gradskom vijeću.

Gradski vijećnici primili su na znanje Informaciju o odnosima između Grada Varaždina i TD Varteks d.d., s financijskog, pravnog, političkog i gospodarskog aspekta, a također su primili na znanje Informaciju o stanju u TD Tehnološki park d.o.o.

Većinom glasova, vijećnici Gradskog vijeća prihvatili su rebalans proračuna Grada Varaždina. 

Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave gradski vijećnici su prihvatili većinom glasova. U odnosu na važeći Pravilnik o provedbi jednostavne nabave iz 2017. godine, mijenjaju se pragovi vrijednosti kod provedbe ograničenog i javnog prikupljanja ponuda, provedba postupaka je detaljnije definirana te je dana mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina. Iznimno se produžuju postojeći Ugovori o koncesiji do stupanja na snagu novog Ugovora o koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina, a najkasnije na rok od 6 mjeseci počevši od 3.10.2022. godine. Koncesija se daje na rok od pet godina.

Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama prihvaćen je jednoglasno. S obzirom na to da je došlo do promjene koncesionara preuzimanjem trgovačkog društva Crtorad d.o.o. od strane Best in Parking – KOM d.o.o., potrebno je izvršiti izmjenu Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama. Gradsko vijeće Grada Varaždina ovim Zaključkom daje prethodnu suglasnost trgovačkom društvu Best in Parking - KOM d.o.o.

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su podržali i Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 3129/5 k.o. Varaždin i čk.br. 3129/7 k.o. Varaždin, Kapucinski trg. CROATIA OSIGURANJE d.d. je temeljem provedenog Javnog natječaja i Zaključka gradonačelnika sklopilo Ugovor o prodaji kojim je kupilo parcele na Kapucinskom trgu upisane u tadašnji zemljišnoknjižni uložak. Naknadnom parcelacijom čk.br. 3129/6 k.o. Varaždin podijeljena je na dva dijela te je predmet kupnje nova čk.br. 3129/7 k.o. Varaždin. Budući da kupac nije prenio vlasništvo na sebe prije osnivanja nove zemljišne knjige, zbog promjene statusa kupljenih parcela potrebno je skinuti status javnog dobra kako bi prijenos vlasništva bio provediv u zemljišnim knjigama.

Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čk.br. 15010 k.o. Varaždin u svrhu izgradnje mini tržnice, Gradsko vijeća jednoglasno je usvojilo. Ovim Zaključkom se ponovno uspostavlja status javnog dobra na čestici koja u naravi predstavlja javno dobro u općoj uporabi, nerazvrstana cesta. Status je ukinut u svrhu izgradnje mini tržnice od koje se odustaje.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. – 2024. godine. Akcijski plan je izradila REA Sjever, sukladno smjernicama Ministarstva koje je dalo prethodnu suglasnost na predloženi Akcijski plan energetske učinkovitosti. Akcijski plan predviđa implementaciju 14 mjera energetske učinkovitosti, kojima će Grad Varaždin ostvariti značajne uštede energije te smanjiti emisiju CO2.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Svrha i cilj Programa je poticanje gospodarskih, poduzetničkih i obrtničkih djelatnosti, stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja i povoljne klime za djelovanje poduzetnika i obrtnika uz osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetništva i obrta na području Grada Varaždina te osiguravanje pomoći gospodarskim subjektima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad Varaždin. Također je na sjednici Vijeća prihvaćen Prijedlog programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Programom je predložena provedba i dodjela potpora za pet novih mjera, odnosno za ukupno sedam mjera s ciljem poticanja poljoprivredne proizvodnje i pomoći poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina. Mjere se odnose na sufinanciranje programa i aktivnosti poljoprivrednika, promociju poljoprivrednih proizvoda, sufinanciranje prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici, okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pčelinjih zajednica.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina.

Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina također je jednoglasno usvojen. Stupanjem na snagu novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, jedinice lokalne samouprave dužne su temeljem članka 49. stavka 3. Zakona uskladiti svoje akte o osnivanju Kulturnog vijeća sa Zakonom.

Jednoglasnoje usvojen i Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina. Do donošenja Zakona o zaštiti potrošača osnivanje je bilo u nadležnosti gradonačelnika. Osnovno pitanje koje se ovom Odlukom uređuje jest da sada Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga, radi praćenja javnih usluga Grada Varaždina, osniva Gradsko vijeće. Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere za unapređivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Varaždina.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski stanovi“ jednoglasno je prihvaćen. Izmjenama se mijenja adresa sjedišta JUGS-a te se mijenja statut.