31. siječanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Na sjednici Gradskog vijeća imenovana nova intendantica HNK u Varaždinu

Gradsko vijeće Grada Varaždina u ponedjeljak je održalo 8. sjednicu Gradskog vijeća putem ZOOM aplikacije. Sjednici je nazočilo 19 vijećnika, uz opravdani izostanak vijećnika Viktora Mrzlečkog i Gordane Marsenić.

Na Aktualnom satu pitanja su postavili Lovro Lukavečki, Lidija Maček, Josip Garić, Blaženka Beli, Josip Dreven, Dražen Čelar, Silvija Cupar, Zlatan Avar, Mario Lešina, Davor Patafta, Ivan Čehok, Mirjana Kolarek Karakaš, Hrvoje Petrić i Ivan Obadić.

Predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan usvojila je dnevni red sjednice s ukupno 14 točaka.

Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Varaždina za refinanciranje dugoročnih kreditnih zaduženja prihvaćen je većinom glasova. Ovom Odlukom odobrava se zaduženje Grada Varaždina u iznosu do 26.308.574,56 kuna kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka u svrhu refinanciranja ostatka duga po osnovi kredita za tri ugovora o kreditu sklopljena s Privrednom bankom d.d. Zagreb.

Vijećnici su većinom glasova usvojili rebalans proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu.

Gradsko vijeće Grada Varaždina primilo je na znanje Informaciju o stanju u Trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Ovom Odlukom Gradskog vijeća predlažu se potrebne agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, nadzor i kaznene odredbe, a sve u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta, kao i sprječavanja nastanka štete i smanjivanja ili onemogućavanja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu. Također, definiraju se prava i obveze vlasnika ili posjednika poljoprivrednog zemljišta kao i kaznene mjere u slučaju nepridržavanja propisanih mjera.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu“ Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo. Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad objavila je drugi natječaj za provedbu tipa operacije 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Grad Varaždin za ovaj natječaj namjerava podnijeti zahtjev za potporu u svrhu provedbe projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu“ te je kao podnositelj zahtjeva, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti Odluku Gradskog vijeća o suglasnosti za provedbu ulaganja.

Vijećnici Gradskog vijeća također su jednoglasno prihvatili Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina. Imenovanje Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina pretpostavka je za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH te će isto omogućiti provođenje postupaka dodjele u zakup državnog zemljišta na području Grada Varaždina. U Povjerenstvo koje čine tri člana, pravne, geodetske i agronomske struke, imenuju se Renata Kolarić Milušić, univ. spec. iur., predstavnica pravne struke, mr. sc. Vladimir Jakopec dipl. ing. geo., predstavnik geodetske struke i dr. sc. Tomislav Bogović dipl. agr., predstavnik agronomske struke.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen i Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta u Gornjem Kućanu između Nogometnog kluba „UDARNIK 32“ i Grada Varaždina radi izgradnje nove prometnice. Predloženom se odlukom ostvaruju preduvjeti za formiranje novih građevinskih zemljišta. Prema trenutnom stanju Grad Varaždin nema izlaz na javnu prometnicu na način kako se predlaže. NK „UDARNIK 32“ odrekao se zemljišta u korist postojeće tako i buduće planirane prometnice, u zamjenu za zemljište koje dobiva za formiranje jedne građevinske parcele.

Gradsko vijeće prihvatilo je većinom glasova Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća 1/2022 o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2020. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna te usvojilo Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća – 1/2022 o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2020. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna.

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone „VIS Konfekcija“ u Varaždinu prihvaćen je većinom glasova. Donošenjem ove Odluke započinje izrada urbanističkog plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Novim UPU-om stvaraju se preduvjeti za urbanu preobrazbu industrijskog kompleksa i izgradnju novog stambenog naselja u Varaždinu.

Vijećnici su prihvatili većinom glasova Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Program utroška šumskog doprinosa. Program se donosi radi namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava. S obzirom na to da se radi o manjim iznosima od nekoliko stotina kuna koji se prihoduju svake godine, namjenski će se utrošiti u održavanje poljskih/šumskih putova na području Grada Varaždina.

Na sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2022./2023. Deficitarni srednjoškolski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

1. armirač/armiračica

2. automehatroničar/automehatroničarka

3. fasader/fasaderka

4. zavarivač/zavarivačica

5. tesar/tesarica

6. zidar/zidarka

7. krojač/krojačica

8. limar/limarica

9. elektroinstalater/elektroinstalaterka

10. vozač/vozačica motornog vozila

11. bravar/bravarica

12. instalater/instalaterka kućnih instalacija

13. rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima

14. keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica

15. autolakirer/autolakirerica

16. kuhar/kuharica

17. soboslikar ličilac/soboslikarica ličiteljica

18. konobar/konobarica

19. mesar/mesarica

20. autolimar/autolimarica

21. monter/monterka suhe gradnje

22. stolar/stolarica

23. pekar/pekarica

24. obućar/obućarka

25. galanterist/galanteristica

26. strojobravar/strojobravarica

27. dimnjačar/dimnjačarka

28. prodavač/prodavačica

29. grafičar/grafičarka tiska

30. slastičar/slastičarka

31. tapetar/tapetarka

32. tokar/tokarica

33. staklar/staklarka

34. CNC operater/CNC operaterka

35. cvjećar /cvjećarica.

Četverogodišnji srednjoškolski obrazovni programi

1. elektrotehničar/elektrotehničarka

2. medicinska sestra/medicinski tehničar

3. strojarski tehničar/strojarska tehničarka.

Deficitarni studijski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

Sveučilišni studiji

1. medicina

2. elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska tehnologija

3. matematika

4. logopedija

5. farmacija

6. rani i predškolski odgoj i obrazovanje

7. strojarstvo

8. građevinarstvo

9. engleski jezik i književnost ili anglistika

10. njemački jezik i književnost ili germanistika

11. fizika

12. informatika.

Vijećnici su jednoglasno glasova prihvatili Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2022. godinu. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama na području Grada Varaždina. U Proračunu Grada Varaždina utvrđuju se potrebna sredstva za osnovne škole nad kojima Grad Varaždin ima osnivačka prava i to: I. osnovna škola Varaždin, II. osnovna škola Varaždin, III. osnovna škola Varaždin, IV. osnovna škola Varaždin, V. osnovna škola Varaždin, VI. osnovna škola Varaždin, VII. osnovna škola Varaždin, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katolička osnovna škola Svete Uršule Varaždin.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je sve prijedloge o razrješenjima i imenovanjima. Razriješena je dužnosti dosadašnja intendantica HNK u Varaždinu Jasna Jakovljević te novom intendanticom, na prijedlog Kazališnog vijeća, imenovana Senka Bulić, diplomirana glumica iz Zagreba.

U Upravnom odboru Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina, razriješeni su dužnosti Sandra Malenica i Enes Garibović te imenovani novi članovi Josip Dreven i Lovro Juzbašić. Razriješena je dužnosti članica Školskog odbora II. Osnovne škole Varaždin Sanja Jakopec te novom članicom Školskog odbora imenovana Emilija Stručić. U Odboru za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina, razriješena je dužnosti dosadašnja članica Gradskog vijeća Sandra Malenica te za predsjednika Odbora imenovan Ivan Čehok. U Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina, razriješen je dužnosti član Viktor Mrzlečki i imenovan Josip Dreven. U Odboru za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, razriješena je dužnosti Sandra Malenica te imenovan Ivan Čehok.