05. svibanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Održana prva radna sjednica novog saziva Gradskog vijeća - prihvaćen proračun Grada Varaždina

Nakon konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Varaždina, u petak je u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu održana 2. sjednica Gradskog vijeća, uz prisustvo 18 i opravdani izostanak 2 vijećnika.

Na samom početku sjednice, vijećnici Danijela Puškadija i Mario Lešina položili su svečanu prisegu pred prisutnim članovima Vijeća.

Na Aktualnom satu pitanja je postavilo 6 vijećnika: Lovro Lukavečki, Josip Garić, Biserka Ivek, Devid Kos, Leonard Sekovanić i Dubravka Novak. Nakon odgovora gradonačelnika na postavljena pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki utvrdio je dnevni red s 34 točke.

Gradsko vijeće Grada Varaždina većinom glasova prihvatilo je proračun Grada Varaždina za 2023. godinu, kao i Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna. Ukupni prihodi i primici u 2023. godini planirani su u iznosu od 82.604.956 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 85.264.962 EUR.

Izglasavanjem Prijedloga odluke o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, odobrava se kreditno zaduženje Grada Varaždina u iznosu 15.926.740 EUR od Erste&Steiermär-kische Bank d.d. Rijeka za financiranje ovog projekta. Gradsko vijeće je većinom glasova prihvatilo prijedlog ove odluke.

„Donijeli smo sve potrebne odluke i odmah šaljemo dopis Ministarstvu financija da nam odobri ovo zaduženje za bale, obraćamo se i Fondu da nam odobri sufinanciranje od 40 posto za koje imamo načelnu suglasnost, donosimo odluku o odabiru i idemo u sklapanje ugovora. Vjerujem da će u jesen krenuti micanje bala i u roku od 18 mjeseci ih više neće biti.“ – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj. Komentirao je kako s obzirom na opći rast cijena, ipak ova cijena ne predstavlja nepremostiv financijski izdatak Gradu Varaždinu jer će se rješavanjem bala dobiti slobodno visokovrijedno zemljište u Brezju čijom će se prodajom financirati otplata kredita. „Uz Varaždin, tu je otpad i četiri susjedne općine koje isto moraju sudjelovati, zato smo zajednički uputili dopis ministru Filipoviću. Ako se Karepovcu može sufinancirati s 95 posto, ne vidim zašto bi sjever Hrvatske i Varaždin uvijek bili zakinuti.“ – kazao je. Istaknuo je kako izglasavanjem proračuna Grad Varaždin konačno može krenuti dalje: „Sljedeći tjedan kreće daljnji postupak s balama, natječaj za izradu glavnog projekta za podvožnjak Wissertova Supilova, natječaj za vrtić u Hrašćici, realizacija ITU mehanizma kojim realiziramo projekte Varaždinska kuća, Centar kreativnih industrija, sinagogu, predinkubacijski centar FOI-a, zatim pokrećemo modernizaciju javne rasvjete, prvi u Hrvatskoj uvodimo besplatni produženi boravak u osnovnim školama, i još mnogo novih projekata. Konačno imamo proračun i moći ćemo se nesmetano razvijati.“ 

Vijećnici su većinom glasova prihvatili i Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete Projektom modernizacije javne rasvjete odnosno projektom energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete izvršit će se zamjena dotrajalih svjetiljki sa svjetiljkama koje su ekološki i ekonomski usuglašene s važećim regulativnim okvirom. Modernizacija javne rasvjete u gradu Varaždinu obuhvaća radove na oko 157 obračunskih mjernih mjesta što obuhvaća oko 6.196 komada postojećih svjetiljki ukupne snage 1.168,34 kW na administrativnom području Grada Varaždina. Provedbom ovog projekta ukupno će se ugraditi otprilike 6.421 komada visokoučinkovitih i ekološki prihvatljivih svjetiljaka u LED tehnologiji. Ukupna snaga novoprojektiranih svjetiljaka iznosit će približno 322,45 kW što će rezultirati smanjenjem instalirane snage sustava javne rasvjete za 845,89 kW, odnosno 72,4 %.

Prijedlog plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2023. godinu prihvaćen je većinom glasova. Sukladno Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija, Grad Varaždin u 2023. godini ne planira dodjelu koncesije.

Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave čime se omogućuje Gradu Varaždinu kao javnom naručitelju izbor načina javnog prikupljanja ponuda u postupcima jednostavne nabave, ovisno o složenosti i vrsti predmeta nabave, uz poštivanje načela javne nabave kao i elektroničkih sredstava komunikacije.

Također je prihvaćen Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2023. godini. U Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu, osigurana su sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću u ukupnom iznosu od 36 000 EUR-a.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina prihvaćen je većinom glasova. Naknada obuhvaća sudjelovanje u radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća koja se osnivaju u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2023. godini.

Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine (poslovne zgrade) u vlasništvu Grada Varaždina na adresi Zagrebačka 89, poduzetničkoj potpornoj instituciji TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. prihvaćen je većinom glasova. TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin, kao potporna institucija u većinskom vlasništvu grada, osnovano s primarnim ciljem inkubacije poslovnih subjekata koji zapošljavaju visokoobrazovanu radnu snagu i razvijaju proizvode visoke dodane vrijednosti i nove tehnologije, što je od šireg općeg interesa zajednice, ovom Odlukom, temeljem njihovog obrazloženog zahtjeva od 21. travnja 2023. godine,  oslobađa se obaveze plaćanja komunalne naknade za prostore koje koristi za svoj redovni rad.

Prijedlog odluke o davanju Reciklažnog dvorišta Varaždin-2 na korištenje i upravljanje trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. prihvaćen je većinom glasova. Ovom Odlukom Gradsko vijeće daje na korištenje i upravljanje Reciklažno dvorište Varaždin-2 davatelju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina, trgovačkom društvu Čistoća d.o.o.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju prava građenja na čk.br. 16606 k.o. Varaždin i čk.br. 15573/1 k.o. Varaždin te Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Umjetničku organizaciju „KEREKESH TEATAR“ i KERAKTIV d.o.o., kao i za Župu sv. Fabijana i Sebastijana.

Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje u Varaždinu kupcu SOLVIS d.o.o. Varaždin prihvaćen je većinom glasova. Sukladno uvjetima iz Javnog natječaja i ponude za otkup, zemljište se prodaje po cijeni od 160,33 kn/m2 te ukupna kupoprodajna cijena iznosi 592.717,74 EUR odnosno 4.465.831,82 kn.

Također su prihvaćeni Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi na čk.br. 1603/12, 13156/5 i 13162/2 k.o. Varaždin, Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 15749/6 k.o. Varaždin, u Ulici Katarine Zrinski i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 15735 i čk.br. 17813 prema Ugovoru o nagodbi od 16.05.2022. godine (KLASA: 025-02/22-01/9, URBROJ: 2186-1-04-01-13).

Prihvaćen je Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta između Grada Varaždina i Željka Prsteca i Marije Kopriva Prstec. Zamjena se vrši na način da se čestica u suvlasništvu Prstec Željka i Marije Kopriva Prstec, površine 84 m2, koja čestica se mikrolokacijski nalazi u koridoru prometnice i koja je procjenom ovlaštenog sudskog vještaka Jagode Bistrović, INVENTA d.o.o. Varaždin iz kolovoza 2022. godine procijenjena na 56.200,00 kn mijenja za dio čestice u vlasništvu Grada Varaždina, u površini od 84 m2 koja parcela u naravi predstavlja livadu te nije upisana kao javno dobro u općoj uporabi i koja je procjenom ovlaštenog sudskog vještaka iz kolovoza 2022. godine procijenjena na 56.200,00 kn.

Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Varaždin prihvaćen je većinom glasova. Donošenjem ove Odluke stvaraju se uvjeti za nastavak raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Varaždina i raspisivanje natječaja za zakup i prodaju. 

Prihvaćen je Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu. U Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu planirani su prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 1.320,00 EUR i isti će se, sukladno zakonskim odredbama, utrošiti za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2018.-2021. godine te Evaluacija Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina donosi Gradsko vijeće jednom godišnje prije raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija, a sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vijećnici su prihvatili Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2023. godinu. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini te način doznake utvrđenih sredstava osnovnim školama na području Grada Varaždina.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o izvršavanju programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina kojom se propisuju kriteriji financiranja javnih potreba u sportu, mjerila za osiguranje sredstava, metodologija i rokovi izrade i dostava prijedloga Programa javnih potreba, način izvršavanja Programa javnih potreba te način i rokovi izvještavanja o provedbi Programa javnih potreba u sportu za područje Grada Varaždina. Sukladno Zakonu o sportu, Program javnih potreba u sportu za Grad Varaždin predlaže i provodi Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Odlukom Gradskog vijeća prihvaćen je Prijedlog zaključka o produljenju važenja Strategije razvoje kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Zbog specifičnosti poslova vezanih uz pripremu, definiranje i prikupljanje projektnih ideja i strateških projekata za izradu nove Strategije, utvrđuje se potreba za produljenjem važenja postojeće Strategije kako bi se osiguralo da Grad Varaždin ima važeći strateški dokument koji je potreban za prijave na različite javne pozive i natječaje.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2022. godinu te Prijedlog zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2023. godinu.

Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića „Varaždin“ te na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Varaždin“.

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine prihvaćeno je jednoglasno.

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2023. - 2026. godine te Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2023. godinu prihvaćeni su jednoglasno.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Varaždin. Kako je od donošenja Odluke došlo do raznih statusnih promjena te ukidanja odnosno osnivanja novih pravnih osoba, ovom Odlukom popis  pravnih osoba usklađen je s trenutno važećim stanjem.

Pod točkom dnevnog reda Izbori i imenovanja, prihvaćen je Prijedlog rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin kojim se imenuje Teodor Sabolić. Prihvaćen je i Prijedlog rješenja o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno- gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina u koji se biraju Leonard Sekovanić za predsjednika, Damir Đopar za zamjenika predsjednika, Josip Garić za člana, Lovro Lukavečki za člana i Stjepan Cepanec za  člana. Prihvaćenim Prijedlogom rješenja o izboru Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina izabrani su Gordana Marsenić za predsjednicu, Dubravka Novak za zamjenicu predsjednice, Damir Đopar za člana, Klara Huzjak za članicu i Danijela Puškadija za članicu. Prihvaćenim Prijedlogom rješenja o izboru Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina izabrani su Danka Marić Paravinja za predsjednicu, Blaženka Beli za zamjenicu predsjednice, Biserka Ivek za članicu, Josip Garić za člana i Spomenka Kiđemet-Piskač za  članicu. Gradsko vijeće prihvatilo je i Prijedlog rješenja o izboru Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Varaždina koji su izabrani Mario Lešina za predsjednika, Damir Đopar za zamjenika predsjednika, Gordana Marsenić za članicu, Filip Težak za člana i Devid Kos za  člana.