26. rujan 2023. | Autor: Maja Hrešć

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

U palači Herzer se održala 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 18 vijećnika.

Svečanu prisegu je na samom početku sjednice položio gradski vijećnik Ivan Čehok.

Na Aktualnom satu pitanja su postavili vijećnici Lovro Lukavečki, Biserka Ivek, Blaženka Beli, Damir Đopar, Josip Garić, Gordana Marsenić, Dražen Jagić, Leonard Sekovanić, Klara Huzjak, Filip Težak, Lidija Maček, Dubravka Novak, Danijela Puškadija, Devid Kos, Spomenka Kiđemet Piskač, Aranka Oreški i Ivan Čehok.

Nakon što su gradonačelnik Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković odgovorili na vijećnička pitanja, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Lovro Lukavečki utvrdio je dnevni red s 22 točke.

Gradsko vijeće je prihvatilo Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina te se sukladno navedenim ustavnim i zakonskim odredbama, mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave, ali i utvrđenim činjenicama u praćenju rada mjesne samouprave, mjesni odbori ukidaju. Navedena statutarna odluka i nadalje sadrži odredbe kojima se regulira postupak davanja inicijative i prijedloga za osnivanje mjesnih odbora kao posebnih oblika mjesne samouprave primjenom kojih se u budućnosti oni mogu osnovati. Osim navedene izmjene, ovom Statutarnom odlukom predlaže se da Grad Varaždin, u okviru poslova, prava i obveza koje ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu, uz poslove prometnog i komunalnog redarstva obavlja i poslove poljoprivrednog redarstva.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina kojim se regulira izbor potpredsjednika Vijeća iz reda predstavničke manjine.

Gradsko vijeće je na sjednici raspravljalo i prihvatilo Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine kao i rebalans proračuna te Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.

Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Varaždina kojom se želi primjereno smanjiti broj nagrađenih te postići optimalan broj dodjeljivanja javnih priznanja kako bi se zadržao dignitet samih nagrada i osoba koje su takve nagrade primile prihvaćen je većinom glasova. Ukinulo se i dosadašnje novčano nagrađivanje dobitnika Nagrade Grada Varaždina.

Gradski vijećnici izglasali su Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba, zastave i logotipa Grada Varaždina. Njome je utvrđena obveza vođenja evidencije o korištenju grba, zastave i logotipa u slučajevima postupanja po zahtjevu, ali i u slučajevima kada Grad Varaždin obvezuje stranku na korištenje grba, zastave i logotipa Grada Varaždina.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Gradsko vijeće prihvatilo je većinom glasova, a Odluka se mijenjala u dijelu koji se odnosi na spremnike i učestalost broja odvoza godišnje, povećanje kazni za prekršitelje, iskazivanje iznosa u eurima zbog uvođenja eura te navođenja adrese novoizgrađenog reciklažnog dvorišta.

Na sjednici je prihvaćen i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje i korištenje polupodzemnih spremnika trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin. Naime, Čistoća d.o.o. se obratila Gradu Varaždinu s molbom da Grad (su)financira ugradnju spremnika s obzirom da potreban iznos za ugradnju velikog broja polupodzemnih spremnika u kratkom roku premašuje sredstva za nabavu i zamjenu nadzemnih spremnika u istom tom roku. Za sufinanciranje postave polupodzemnih spremnika mjerodavne su odredbe Zakona o gospodarenju otpadom te Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina iz kojih proizlazi pravna osnova za takvo (su)financiranje od strane Grada Varaždina.

Gradski vijećnici prihvatili su Prijedlog odluke o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godine. Mogućnost takvog sufinanciranja propisana je Zakonom, a

korisnici javne usluge imat će tri mjeseca vremena da prilagode svoje navike i počnu pravilnije odvajati otpad. Tako će zbog većeg odvajanja reciklabilnog otpada smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada i doprinijeti smanjenju količine miješanog komunalnog otpada.

Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja u korist Sveučilišta Sjever kojom se predlaže osnivanje prava građenja u korist Sveučilišta Sjever kako bi se mogao realizirati projekt izgradnje zgrade, prihvaćen je jednoglasno. Nova zgrada služit će podizanju standarda, ne samo studenata Sveučilišta Sjever, nego i svih studenata koji borave i studiraju na području Grada Varaždina.   

Prijedlog odluke o odricanju prava prvokupa na zemljištu u Varaždinu u Ulici Dore Pejačević prihvaćen je većinom glasova.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za izmjenu koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima Grada Varaždina. Stručno povjerenstvo će se osnovati radi davanja Davatelju koncesije prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije te obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka izmjene koncesije.

Također je prihvaćen Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti. Osnivanjem ovog Povjerenstva trebala bi se unaprijediti kvaliteta i kultura građenja. U Povjerenstvo su imenovani stručnjaci koji će biti zaduženi za osiguranje kvalitete izgrađenog prostora.

Gradski vijećnici su izglasali Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o zamjeni zemljišta između Grada Varaždina i Željka Prsteca i Marije Kopriva Prstec. Nakon donošenja Odluke o zamjeni zemljišta prema zahtjevu suvlasnika Željka Prsteca i Marije Koprive Prstec, isti su odustali od prethodno podnijetog zahtjeva i ponude za zamjenom zemljišta te se odluka stavlja izvan snage.

Prihvaćeni su Prijedlog odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga kao i Prijedlog odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Školskog sportskog saveza Grada Varaždina.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjenama Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine kojom se iskazuje povećanje iznosa potpora po korisniku, povećanje postotka sufinanciranja po pojedinim mjerama iz Programa i iznosi se iskazuju u eurima.

Gradsko vijeće je prihvatilo Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Varaždina i Grada Dubrovnika iz 10. lipnja 2019. godine budući da Gradsko vijeće Grada Dubrovnika do današnjeg dana nije donijelo Odluku o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Dubrovnika i Grada Varaždina, a nedugo se još jednom i provjerila njihova namjera.

Prihvaćena su Izvješća o radu za 2022. godinu TD Varkom, TD Termoplin, TD Parkovi, TD Zona Sjever, TD Čistoća, TD Tehnološki park Varaždin, TD Razvojna agencija SJEVER-DAN, TD Gradska tržnica, TD Vartop, TD Aquacity, TD Varaždinske vijesti i Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina.

Pod točkom Izbori i imenovanja Zdravka Grđan se razrješuje dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja biraju se za predsjednika: NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, za članove: MIROSLAV MARKOVIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina, LOVRO LUKAVEČKI, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina, GORDANA MARSENIĆ, potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina, NINA BEGIČEVIĆ REĐEP, za područje znanosti, KREŠIMIR KRANJČEC, za područje gospodarstva, MIRAN BOJANIĆ MORANDINI, za područje umjetnosti, SENKA BULIĆ, za područje kulture, DUBRAVKO BANEK, za područje sporta, STANA VEREŠ, za područje zdravstva i socijalne skrbi.

Prihvaćeni su Prijedlog izmjena i dopune Statuta Javne ustanove „Gradski stanovi“, Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin te Statut Koncertnog ureda Varaždin.