09. rujan 2021. | Autor: Maja Hrešć

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

U četvrtak se uz prisustvo 19 vijećnika održala 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Svoj izostanak opravdali su vijećnici Damir Habijan i Davor Patafta. Na Aktualnom satu vijećnička pitanja postavili su vijećnici Lovro Lukavečki, Josip Garić, Damir Laljek, Silvija Cupar, Ivan Čehok, Zlatan Avar, Stjepan Cepanec, Mario Lešina, Viktor Mrzlečki, Dubravka Novak, Mirjana Kolarek-Karakaš, Ivan Obadić, Nikola Kumek i Hrvoje Petrić.

Predsjednica Gradskog vijeća Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red sjednice s 22 točke.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. jednoglasno je prihvaćen, a Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine nije prihvaćeno.

Gradsko vijeće primilo je na znanje izvještaje o radu za 2020. godinu za ustanovu Regionalna energetska agencija Sjever i trgovačka društva Varkom d.d., Termoplin d.d., Parkovi d.d., Čistoća d.o.o., Varaždinske vijesti d.d., Gradska tržnica d.o.o., Vartop d.o.o., Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o., Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Zona Sjever d.o.o., Aquacity i Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Prijedlog odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina prihvaćen je većinom glasova. Predloženom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina uređuju se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela, nazivi upravnih tijela i ostala pitanja od značaja za funkcioniranje upravnih tijela, u skladu sa zakonom. Svrha predložene Odluke je racionalizacija organizacijske strukture i usklađenje organizacije sa zadacima i odgovornostima koje upravna tijela trebaju preuzeti. Cilj je povećanje učinkovitosti, efikasnosti i ekonomičnosti upravnih tijela Grada, podizanje razine kvalitete usluga, ostvarenje otvorenosti i pristupačnosti tijela Grada te pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga, što je nužni sastavni dio dobre poduzetničke okoline i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana.

Prijedlog odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina prihvaćen je većinom glasova. Ovom Odlukom određuju se lokacije javnih parkirališta i garaža s naplatom, parkirališne zone, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja.

Vijećnici su i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima prihvatili većinom glasova.

Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kojom se detaljnije regulira obavljanje takvih poslova prihvaćen je većinom glasova. Grad Varaždin postaje jedno dimnjačarsko područje. Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, postupak i način davanja koncesije te druga pitanja u vezi s obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina. Također prihvaćen je i Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždina. Imenovanje Stručnog povjerenstva je dio pripremnih radnji za davanje koncesije.

Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o kojim Grad Varaždin, kao vlasnik, daje Parkovima na upravljanje i korištenje nekretnine i pripadajuću opremu varaždinskog aerodroma prihvaćen je većinom glasova. Ova Odluka je nastavak dosadašnje politike Grada prema načinu upravljanja gradskom imovinom da važnim prometnim, infrastrukturnim resursima upravlja Grad odnosno trgovačko društvo u njegovom 100% vlasništvu. Parkovi kao gradsko trgovačko društvo ima resurse i tehničke i kadrovske za upravljanje aerodromom tako da se kroz daljnje korištenje može očekivati očuvanje, a po mogućnosti i razvoj aerodroma.

Izvješće o stanju kvalitete zraka, a s osvrtom na program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama grada Varaždina za razdoblje 2016. do 2019. god. jednoglasno je prihvaćeno. Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo i Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite zraka Grada Varaždina za razdoblje 2020. – 2025. godine.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Varaždina jednoglasno je prihvaćen. U Odluci se ništa ne mijenja u pogledu vrsta poreza, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope i visine poreza. Jedina izmjena je da gradonačelnik neće više moći svojim zaključkom osloboditi pojedine obveznike plaćanja poreza na korištenje javnih površina. Naime, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina uređuju se odlukom predstavničkog tijela JLS-a te nema pravne osnove da se Odlukom propisuje da gradonačelnik može donijeti zaključak kojim će pojedine obveznike plaćanja poreza na korištenje javnih površina osloboditi plaćanja.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju prava građenja u korist Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. Varaždin. Tehnološki park Varaždin d.o.o. je za potrebe svojih korisnika izvršio dogradnju postojeće građevine u Zagrebačkoj ulici 89. Za svoj razvoj dobio je na upravljanje i korištenje građevinu na istoj lokaciji koju je Gradu Varaždinu darovala Republika Hrvatska, no budući da do danas nije započela izgradnja kompleksa „Tehnološki park Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije“ predlaže se stavljanje izvan snage navedene Odluke.

Prijedlog odluke o prodaji zemljišta oznake čk.br. 3619/6 k.o. Varaždin izravnom pogodbom Trgovačkom društvu Varkom d.d. također je jednoglasno prihvaćen. Grad Varaždin prodaje zemljište u Varaždinu, u Ulici Mihovila Pavleka Miškine, ukupne površine 4752 m2 u naravi pašnjak, trgovačkom društvu Varkom d.d. Varaždin, izravnom pogodbom za izgradnju komunalne infrastrukture u svrhu pročišćavanja - predobrade industrijskih otpadnih voda u Projektu Aglomeracije Varaždin.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čk.br. 15010 k.o.Varaždin u svrhu izgradnje mini tržnice. Ovim Zaključkom se ukida status javnog dobra na čestici koja predstavlja javno dobro u općoj uporabi, nerazvrstana cesta, zbog trajnog prestanka potrebe njenog korištenja i mogućnosti raspolaganja istom u svrhu izgradnje mini tržnice. Na predmetnoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini novoizgrađenog POS naselja u kojem ima puno mladih obitelji, planira se izgradnja nove mini tržnice. Građanima se želi omogućiti kupnja svježih, zdravih i domaćih namirnica od poljoprivrednika iz našeg kraja. Mini tržnica izvest će se kao nadstrešnica maksimalnih tlocrtnih gabarita 14,60 x 7,00 m pod kojom će se formirati otvoreni prodajni prostor površine. Bit će smještena u sjevernom dijelu predmetne čestice, svojom dužinom položena na granicu čestice. Zahvat će se odvijati u dijelu čestice gdje nisu zasađena stabla, pa se stabla neće rušiti.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekt Izgradnja građevine javne i društvene namjene – „Kulturni centar u naselju Gornji Kućan“ prihvaćen je jednoglasno. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., na koji Grad Varaždin namjerava podnijeti zahtjev za potporu u svrhu Izgradnje zgrade javne i društvene namjene – „Kulturni centar u naselju Gornji Kućan“.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždina za projekt Izgradnja zgrade javne i društvene namjene – Dječji vrtić Hrašćica. Gradsko vijeće Grada Varaždina ovom odlukom daje suglasnost Gradu Varaždinu za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja zgrade javne i društvene namjene – Dječji vrtić Hrašćica, u naselju Hrašćica na području Grada Varaždina. Grad Varaždin namjerava podnijeti zahtjev za potporu u svrhu Izgradnje zgrade javne i društvene namjene – Dječji vrtić Hrašćica prijavom na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima prihvaćen je jednoglasno. Ovom se Odlukom određuju opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija učenicima i redovitim studentima s područja Grada Varaždina koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima, sklapanje Ugovora o stipendiranju, isplata, nastavak, mirovanje i prestanak prava na stipendiranje, kao i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina. Radi raznovrsnijeg i kvalitetnijeg predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje u gradu Varaždinu, izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina povećava se broj članova Vijeća s pet na sedam. U Zakonu o kulturnim vijećima taksativno su navedena područja djelovanja kulturnih vijeća, stoga se ovim izmjenama Odluka usklađuje s odredbama Zakona. Zbog dinamičnosti i stručnosti u predlaganju ciljeva i mjera iz djelokruga rada Kulturnog vijeća Grada Varaždina imenovani članovi Vijeća bit će nadležni za točno određena područja.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno.

Izvješće o radu Zaklade solidarnosti Grada Varaždina u 2020. godini, Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varaždina i Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zaklade solidarnosti Grada Varaždina od 7. svibnja 2018. godine, KLASA: 007-02/18-01/1, URBROJ: 2186/01-02-18-5 prihvaćeni su jednoglasno.

Prijedlog zaključka o produženju provedbe dokumenta Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine prihvaćen je jednoglasno. Produžuje se provedba dokumenta Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina do 2020. godine, izrađen od strane Instituta za turizam u prosincu 2013. godine i prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina 10. ožujka 2014. godine do izrade dokumenta Plan razvoja Grada Varaždina do 2030. godine, a temeljem Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Varaždina do 2030. godine. Plan razvoja Grada Varaždina do 2030. godine kojim će biti obuhvaćen i razvoj turizma u istom razdoblju, srednjoročni je akt strateškog planiranja, kojim će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni na društveno – gospodarski razvoj grada Varaždina te identificirati ključni razvojni projekti.

Na samom kraju sjednice, jednoglasno su prihvaćeni Prijedlog rješenja o  imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja, Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog vijeća Ustanove Regionalna energetska agencija Sjever, Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina, Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina, Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina i Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva Grada Varaždina za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.