27. studeni 2019. | Autor: Maja Hrešć

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

U srijedu, 27. studenog 2019. godine održala se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 23 gradska vijećnika.

Na Aktualnom satu pitanja su postavili Damir Laljek, Stjepan Cepanec, Bruno Ister, Miroslav Marković, Neven Bosilj, Vlado Sevšek, Gordana Marsenić i Ljubica Križan.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 11 točaka. Na početku dnevnog reda raspravljalo se o proračunu te su gradski vijećnici većinom glasova prihvatili Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu zajedno sa svim prijedlozima izmjena i dopuna programa.

Bliži se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina na kojoj će biti sklopljena Povelja o suradnji između Grada Schaffhausena u Republici Švicarskoj i Grada Varaždina u Republici Hrvatskoj. Prijedlog odluke o sklapanju te suradnje vijećnici su jednoglasno prihvatili, kao i većinom glasova Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina u 2019. godini koja će se također dodijeliti na svečanoj sjednici.

Četvrta točka, odnosno Prijedlog odluke o komunalnom redu kojom se propisuje uređenje naselja, način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina, uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene te mjere za provođenje Odluke o komunalnom redu, a koja se, radi usklađenja Odluke sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te što učinkovitijeg provođenja komunalnog reda i mjera za njegovo održavanje, nanovo donosi, prihvaćena je jednoglasno.

Točke 5. i 6. dnevnog reda objedinjene su u jednu. U Prijedlogu odluke o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica, određuju se, odnosno ispravljaju, imena i protezanje nekih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica prema stanju javno-prometnih površina utvrđenom Tehničkom reambulacijom i katastarskom izmjerom na području Grada Varaždina te se time omogućuje određivanje adresa i kućnih brojeva u skladu s propisima. Prijedlogom Odluke o određivanju imena i područja rudina u katastarskoj općini Varaždin određuju se, odnosno ispravljaju, imena i područja rudina u katastarskoj općini Varaždin prema današnjem stanju urbanizacije, javno-prometnih površina i drugih komunikacija, utvrđenome Tehničkom reambulacijom i katastarskom izmjerom na području Grada Varaždina. Prijedlozi ovih odluka jednoglasno su prihvaćeni.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za dio 2018. i 2019. godinu u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna, vijećnici Gradskog vijeća prihvatili su većinom glasova. Svrha ovog Zaključka je da se u skladu s Zakonom o prostornom uređenju, razmotri i prihvati Izvješće o zaključcima Stručnih analiza inicijativa za izmjenu i dopunu prostornih planova zaprimljenih u razdoblju od 16.05.2018. do zaključno 05.11.2019. godine u kojemu se utvrđuje osnovanost pokretanja postupka izmjena i dopuna, odnosno izrade novih prostornih planova lokalne razine.

Gradsko vijeće razmatralo je i Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela prostora zgrade u Graberju 33, Varaždin, Javnoj ustanovi socijalne skrbi Centru za pružanje usluga u zajednici Varaždin. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Vijećnici su primili na znanje Izvješće o radu Javne ustanove Gradski stanovi za 2018. godinu, a jednoglasno su prihvatili i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Gradski stanovi te Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin.

Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Varaždina kojom se određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Varaždina s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima i mjerama radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa na području Grada Varaždina također je jednoglasno prihvaćen.