30. ožujak 2022. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće prihvatilo Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Gradsko vijeće Grada Varaždina u srijedu je održalo 9. sjednicu kojoj je nazočilo 19 vijećnika s opravdanim izostankom Damira Habijana.

Pitanja na Aktualnom satu postavili su vijećnici Josip Garić, Damir Laljek, Silvija Cupar, Stjepan Cepanec, Gordana Marsenić, Hrvoje Petrić, Blaženka Beli, Dražen Čelar, Josip Dreven, Dubravka Novak, Mirjana Kolarek Karakaš, Lidija Maček, Ivan Čehok, Ivan Obadić, Davor Patafta, Viktor Mrzlečki i Mario Lešina.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina usvojila je dnevni red s ukupno 17 točaka.

Na sjednici nije prihvaćen rebalans proračuna.

Gradsko vijeće je većinom glasova prihvatilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine te Izvješća o radu ustanova za 2021. godinu: Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, Gradskog muzeja Varaždin, Koncertnog ureda Varaždin, Dječjeg vrtića Varaždin, Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin, Centra za pružanje usluga u zajednici, Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ Varaždin, Zaklade solidarnosti Grada Varaždina i Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina.

Gradsko vijeće primilo je na znanje Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada vijećnici su prihvatili većinom glasova. Odredbom članka 178. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, stoga se pristupilo izradi predložene odluke. Zakonom o gospodarenju otpadom uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, planske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Vijećnici Gradskog vijeća nisu prihvatili Prijedlog odluke o pripajanju trgovačkih društava Aquacity d.o.o., Vartop d.o.o. i Gradska tržnica d.o.o. trgovačkom društvu Parkovi d.o.o.

Prijedlog odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina, Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo. Cilj Odluke je regulirati uvjete postave terasa u povijesnoj jezgri za pružanje ugostiteljskih usluga u svrhu razvijanja turizma te utjecaj na vizure na zaštićena kulturna dobra kulturno-povijesne cjeline povijesne jezgre.

Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u Ulici Augusta Cesarca 1 u Varaždinu, Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu vijećnici su jednoglasno prihvatili. Ovom Odlukom osniva se služnost uporabe navedene nekretnine, odnosno pravo uporabe na nekretnini u korist HNK u Varaždinu kao upravitelja i korisnika predmetne nekretnine, a sve u cilju zadovoljavanja potrebe obavljanja kazališne djelatnosti.

Također je jednoglasno prihvaćen Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Varaždina u naravi poslovni prostor u Pavlinskoj ulici 6, Javnoj ustanovi Gradski stanovi. Zbog reorganizacije gradske uprave i potrebe osiguranja odgovarajućih prostora za rad, ovom Odlukom Javnoj ustanovi se dodjeljuje na korištenje poslovni prostor u Pavlinskoj ulici 6. Prostor će se koristiti za uredsko poslovanje ustanove i rad sa strankama u cilju realizacije projekata i programa iz područja izgradnje i prodaje stanova po POS programu.

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji zemljišta oznake čk.br. 3619/6 k.o. Varaždin izravnom pogodbom Trgovačkom društvu Varkom d.d. prihvaćen je jednoglasno.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kojim se ispravlja upisano stanje jer se na parceli čk.br. 11873 Ulica Franje Seljana, dječje igralište površine 426 m2 upisane u zk.ul. 6393 k.o. Varaždin ne nalazi dječje igralište niti je u planskoj dokumentaciji utvrđena takva namjena. 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine prihvaćen je jednoglasno. U Odluci o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine Varaždina navedeno je da će Razvojna agencije Sjever – DAN d.o.o izraditi navedenu Strategiju i obavljati sve poslove sukladno Ugovoru o financiranju Programa rada TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u 2021. godini. Kako je nositelj izrade SRUP-a Grad Varaždin koji je središte urbanog područja, odlučeno je da će se navedena izrada SRUP-a povjeriti vanjskom stručnjaku. Također, prihvaćen je Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih dokumenata Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Naime, Gradsko vijeće je u prosincu 2021. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine koja je temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja urbanog područja Varaždin.

S ciljem postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Varaždina, donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2022. godinu. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana Gradsko je vijeće jednoglasno prihvatilo.

Prihvaćeni su svi prijedlozi za izbor i imenovanja. Razriješen je dužnosti dosadašnji ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin mr.sc. Ivan Mesek i imenovan novi ravnatelj Miran Bojanić Morandini. Ravnatelj Javne ustanove Koncertni ured Varaždin Raymond Rojnik ponovno je imenovan na dužnost ravnatelja. U Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin imenovana je Dubravka Biberdžić.