08. srpanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće prihvatilo izmjene GUP-a

U Gradskoj vijećnici u petak je održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina. Sjednica je otvorena minutom šutnje za Josipa Heheta koji je obnašao dužnost predsjednika Gradskog vijeća 2013.-2017. godine.

Na samom početku sjednice, svečano je prisegnula nova članica Gradskog vijeća Dorotea Strelec, zamjenica dosadašnjeg člana Dražena Čelara koji je mandat stavio u mirovanje.

Na Aktualnom satu pitanja gradonačelniku Nevenu Bosilju i zamjeniku gradonačelnika Miroslavu Markoviću postavili su: Zdravka Grđan, Lovro Lukavečki, Josip Garić, Blaženka Beli, Lidija Maček, Damir Laljek, Mirjana Kolarek Karakaš, Ivan Čehok, Dubravka Novak, Tamara Strelec, Silvija Cupar i Ivan Obadić.

Predsjednica Gradskog vijeća utvrdila je dnevni red s 23 točke.

Gradsko vijeće prihvatilo je većinom glasova Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu.

Prijedlog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina, Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo. Kodeksom se uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Varaždina i članova radnih tijela Gradskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina vijećnici su prihvatili većinom glasova. S ciljem poboljšanja efikasnosti rada i veće učinkovitosti te podizanje razine kvalitete usluga koje se pružaju građanima, ovom odlukom ustrojava se novi Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu.

Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2022. godini, gradski vijećnici prihvatili su jednoglasno. Utvrđeno je da na lokaciji za kupanje (kupalište na području Grada Varaždina) jezero Motičnjak sezona započinje 14. lipnja i završava 15. rujna 2022. godine.

Gradsko vijeće većinom je usvojilo Prijedlog zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Varaždina.

Prijedlog odluke o donošenju II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina Gradsko vijeće je usvojilo većinom glasova. Cilj koji se želi postići donošenjem ove Odluke je usuglasiti javni interes i različite interese i potrebe korisnika prostora i građevinskog zemljišta na osnovu Inicijativa zaprimljenih od fizičkih i pravnih osoba - izmjene planirane namjene površina i u manjem obimu proširenje granice građevinskog područja kako bi se dale ili povećale mogućnosti za gradnju na određenim prostorima. Također, usklađuje se s drugim javnopravnim tijelima kao i s Prostornim planom Varaždinske županije.

Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo je i Prijedlog odluke o donošenju V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina. Osnovni razlozi za izradu V. IiD GUP-a su usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora prema Inicijativama za izmjenu i dopunu V. IiD GUP-a, a utvrđeni su u Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina koja su Zaključcima prihvaćena od strane Gradskog vijeća i objavljena u „Službenim vjesnicima Grada Varaždina“ broj 9/16, 6/18 i 9/19 i sastavni su dio Odluke o izradi V. IiD GUP-a. Razlozi su i dijelom usklađenje s važećom zakonskom regulativom u smislu usklađenja pojma „građevine javne i društvene namjene“ te eventualno po potrebi i drugim propisima, dokumentima i drugim Odlukama Grada Varaždina. Razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja V. IiD GUP-a su i usklađenje GUP-a vezano za planirane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina.  

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o donošenju IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina. Cilj koji se želi postići donošenjem ove Odluke je da se na predmetnom prostoru omogući realizacija inicijativa: rekonstrukcije i nadogradnje bivše robne kuće „Vama“ radi gradnje stanova u višim etažama; zbog potrebe za usklađenjem, odnosno prenamjenom prostora u Ulici P. Preradovića 4, označenog kao površina infrastrukturnih sustava IS – županijska radio-postaja, u javnu i društvenu namjenu – kulturu (D6).

Vijećnici su većinom glasova prihvatili Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone „VIS Konfekcija“ u Varaždinu. Donošenjem ove Odluke omogućit će se urbana preobrazba industrijskog prostora budući da se na tom prostoru trenutno koristi samo prostor skladišta i uprave, dok se pogoni bivše tvornice ne koriste. Analiziran je i valoriziran prostor, razradili su se uvjeti i način gradnje višestambenih/višeobiteljskih/poslovnih građevina s pratećim sadržajima, prometne povezanosti, zelenih parkovnih površina te je dana mogućnost prometnog povezivanja cjelokupnog prostora u cjelinu.

Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na čk.br. 13229 k.o. Varaždin u korist Gradske tržnice d.o.o. Varaždin prihvaćen je većinom glasova. Gradska tržnica d.o.o. Varaždin podnijela je zahtjev za odobrenje osnivanja prava građenja na lokaciji u Varaždinu, Sajmište bb. Na toj lokaciji potrebno je postaviti poslovni i sanitarni kontejner s priključcima na vodu, struju i kanalizaciju kako bi se ispunili minimalni tehnički uvjeti za nastavak poslovanja (djelatnost sajmišta rabljenom robom).

Gradsko vijeće usvojilo je većinom glasova Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Cehovskoj ulici u Varaždinu kupcu KOS INVEST d.o.o. Varaždin. zemljište u Cehovskoj ulici, ukupne površine 9927m2, za koje je interes već ranije iskazao investitor KOS INVEST d.o.o. Varaždin. Sukladno uvjetima iz Javnog natječaja i ponude za otkup, zemljište se prodaje po cijeni od 145,07 kn/m2, a ukupna kupoprodajna cijena iznosi 1.440.110,00 kuna.

Sjednica je tijekom rasprave o 13. točki prekinuta zbog nedostatka kvoruma i nastavlja se u subotu, 9. srpnja 2022. godine s početkom u 9 sati.