24. travanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće Grada Varaždina usvojilo mjere za pomoć obrtnicima i poduzetnicima

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održala se 24. travnja 2020. godine elektronskim putem, uz prisustvo 23 vijećnika. Na Aktualnom satu pitanja su postavili vijećnici Bruno Ister, Danijela Puškadija, Josip Dreven, Natalija Martinčević, Vesna Dušak, Davor Patafta, Neven Bosilj, Vlado Sevšek i Miroslav Marković. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red sa 7 točaka.

Gradsko vijeće prihvatilo je većinom glasova Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Tim prijedlogom se, zbog nastupanja posebnih okolnosti, obveznici plaćanja komunalne naknade čiji je poslovanje onemogućeno u potpunosti, za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u potpunosti oslobađaju komunalne naknade dok traju te okolnosti. Svi obveznici komunalne naknade čiji je poslovanje djelomično onemogućeno, a koji su nastavili raditi na neki od dozvoljenih načina, oslobađaju se obveze plaćanja dok traju mjere obustave rada, proporcionalno omjeru pada prihoda, ukoliko im je prihod pao za više od 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i ako su uzrok pada prihoda mjere Stožera.

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu vijećnici su jednoglasno prihvatili. Zakonom o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je donijet kako bi se ublažile posljedice pandemije koronavirusa dana je mogućnost Gradskom vijeću da zbog nastupa posebnih okolnosti odredi da se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Donošenjem dopune Odluke o komunalnom doprinosu Gradskog vijeća, otvorila se mogućnost da se zbog posebnih okolnosti dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa može koristiti i za druge namjene, a ne samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta automobila jednoglasno je prihvaćen. Odlukom o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina koju je donio Stožer civilne zaštite Grada Varaždina, obustavljena je naplata parkiranja na svim parkirnim mjestima na području Grada Varaždina, osim u garaži na Kapucinskom trgu, te se zato odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina koncesionar CRTORAD d.o.o. Varaždin iznimno oslobađa od plaćanja koncesijske naknade za travanj 2020. godine te sve do zadnjeg dana u mjesecu u kojem će opet početi naplata parkiranja.

Prijedlog odluke o pomoći pravnim osobama, fizičkim osobama-obrtnicima te udrugama koje koriste prostore u vlasništvu Grada Varaždina usvojen je većinom glasova. Ovim Prijedlogom od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i javne površine u vlasništvu Grada Varaždina oslobađaju se sve pravne osobe i fizičke osobe-obrtnici koji su Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine morali obustaviti svoj rad. Oslobođenje od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Varaždina počinje od mjeseca travnja 2020. godine, a završava zadnji dan mjeseca u kojem su ukinute mjere koje se odnose na poslovanje, odnosno zadnji dan u mjesecu u kojem je opet dozvoljena poslovna aktivnost korisnika javne površine u vlasništvu Grada Varaždina. Od plaćanja poreza za korištenje javne površine za postavu terase za 2020. godinu oslobađaju se sve pravne ili fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost u čvrstom objektu uz koji se, u pravilu, nalazi terasa tog ugostiteljskog objekta, a za postavu koje su prethodno ispunjeni uvjeti. Korisnici terasa dužni su podnijeti zahtjev za odobrenje postave terase. Također, kao mjera pomoći udrugama, udruge se oslobađaju od plaćanja naknade za korištenje prostora za rad udruga u vlasništvu Grada Varaždina za mjesec travanj 2020. godine te sve dok traju mjere.

Prijedlog odluke o izmjeni odluke o zaduženju Grada Varaždina za financiranje kapitalnih projekata planiranih u Proračunu Grada Varaždina za 2020.godinu prihvaćen je većinom glasova te će se izmjenom te odluke omogućiti završetak radova na novoj Gradskoj knjižnici do Dana Grada Varaždina.

Prijedlog preporuke javnopravnim osobama u vezi tužbi protiv građana zbog javno iznijetih kritika te Prijedlog preporuke gradonačelniku i opunomoćenicima Grada Varaždina kao zastupnika u skupštinama i Glavnim skupštinama trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Varaždina i članovima Upravnih vijeća javnih ustanova nisu usvojeni.

Na 7. točci dnevnog reda vijećnici su prihvatili prijedloge rješenja o izboru i imenovanju:

- Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina ispred osnivača čime je imenovan Željko Kušter.

- Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina čime se razrješuju dosadašnja predsjednica Lovorka Gotal-Dmitrović i zamjenica Aurelija Šemiga i biraju nova predsjednica Aurelija Šemiga i zamjenica Danijela Puškadija Topić.

- Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje,komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina čime se razrješuje dosadašnja članica Lovorka Gotal-Dmitrović i bira se novi član Božo Soldo.

- Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za dodjelu javnih priznanja čime se razrješuje dosadašnja članica Lovorka Gotal-Dmitrović i imenuje novi član Božo Soldo.

- Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi čime se razrješuje dosadašnja članica Lovorka Gotal-Dmitrović i imenuje nova članica Danijela Puškadija Topić.