28. prosinac 2020. | Autor: Maja Hrešć

Gradsko vijeće donijelo Proračun za 2021. godinu

U ponedjeljak, 28. prosinca 2020. godine, održala se posljednja ovogodišnja, 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina na kojoj su vijećnici prisustvovali putem ZOOM aplikacije.

Osim vijećnica Vesne Dušak i Gordane Marsenić, na sjednici je prisustvovalo 23 gradska vijećnika.

Pitanja na Aktualnom satu postavili su Mario Lešina, Bruno Ister, Neven Bosilj, Davor Patafta, Vlado Sevšek i Miroslav Marković.

Nakon glasovanja o opravdanosti razloga za dopunu dnevnog reda po hitnom postupku, predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan u dnevni red je uvrstio pet dodatnih točaka te je prihvaćen dnevni red sjednice s ukupno 18 točaka.

Gradski vijećnici su većinom glasova donijeli proračun Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. – 2023. Prema ukupnim rashodima i izdacima od 475 milijuna kuna riječ je o rekordnom proračunu Grada Varaždina o kojem je gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok rekao: „Ovo je proračun rekordnih ulaganja. Kao što smo i ove godine puno ulagali unatoč pandemiji, a to se vidi po tome što nismo stali ni sad po ulicama, uređujemo knjižnicu, kazalište i sinagogu, tako ćemo raditi i iduće godine, bez obzira što su izbori, jer mi moramo upravljati gradom. Iduće godine idu veliki radovi, infrastrukturni i komunalni, od prometnica, cesta, završetka Aglomeracije, pothodnika, tri nova rotora u gradu, zajedno s Hrvatskim cestama. Idu konačno i pješačko biciklističke staze uz Plitvicu i u Gornjem Kučanu. Uredit će se i dvanaest ulica, ide obnova sinagoge i izgradnja novog vrtića da premjestimo vrtić Koprivnička. Istovremeno imamo tri nova ulaganja informatičkih tvrtki koje žele kupiti zemljište. Takav proračun nema ni jedan grad u Hrvatskoj i zato zahvaljujem svim vijećnicima koji su ga prihvatili.“ – naveo je u izjavi gradonačelnik zaključivši da je riječ o ambicioznom proračunu te da Grad Varaždin ima jasnu razvojnu strategiju.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina također je jednoglasno prihvaćeno, a gradski vijećnici su tajnim glasovanjem, elektroničkim putem, izabrali članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Varaždina. U Savjet mladih Grada Varaždina izabrani su: Leo Amidžić, Lucija Car, Toni Čakmazović, David Hiršzon, Dora Kermek, Tin Kolenko, Josip Pokorny, Ivan Todorović i Lovro Lukavečki.

Pod točkom 6, gradski vijećnici su jednoglasno glasova prihvatili Prijedlog odluke o davanju na korištenje i upravljanje zgrada s pripadajućim dvorištem (kuća Ritz i kuća Škrlec s aneksom) Franjevački trg 2 i 4 i Trg kralja Tomislava 5 Javnoj ustanovi Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin. Svojim djelovanjem Gradska knjižnica zadovoljava javne potrebe u kulturi šire zajednice, a Grad Varaždin davanjem na upravljanje i korištenje navedenih nekretnina, u svrhu neposrednog ostvarivanja potreba građana, ispunjava zakonsku obvezu obavljanja poslova koji se odnose na kulturu, a ujedno pridonosi stvaranju kvalitetnijih uvjeta za daljnji razvoj Gradske knjižnice.

Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje imovine u vlasništvu Grada Varaždina u naravi zgrade i oprema s pripadajućim dvorištima Javnoj ustanovi Dječji vrtić Varaždin također je prihvaćen jednoglasno. Svojim djelovanjem Dječji vrtić Varaždin zadovoljava javne potrebe radi ostvarivanja programa njege, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolskog uzrasta. Grad Varaždin davanjem na upravljanje i korištenje nekretnina, u svrhu neposrednog ostvarivanja potreba građana, ispunjava zakonsku obvezu obavljanja poslova koji se odnose na navedenu djelatnost, a ujedno pridonosi stvaranju kvalitetnijih uvjeta za bolju skrb o djeci predškolskog uzrasta.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Varaždina u naravi poslovne zgrade s pripadajućim dvorištem u Varaždinu, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 11, Javnoj ustanovi Pučko otvoreno učilište Varaždin. Naime, dosadašnji prostor učilišta neadekvatan je za daljnji razvoj aktivnosti POU te bi uređenje poslovnog prostora bivšeg kina Dom osiguralo znatno veće kapacitete i kvalitetnije uvjete za rad učilišta. Time će se ujedno stvoriti i uvjeti za komplementarne aktivnosti u gradu Varaždinu za daljnji razvoj poduzetništva, što je jedan od strateških ciljeva Grada Varaždina.

Prijedlog odluke o brisanju zabilježbi spora i zabilježbi zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine, pod uvjetom osiguranja tražbine i procesnih interesa Grada Varaždina koje proizlaze iz sudskih sporova, koji se vode pred Trgovačkim sudom u Varaždinu pod poslovnim brojevima P-495/12 i P-54/13, putem odgovarajućeg novčanog depozita, prihvaćen je većinom glasova. Grad Varaždin donošenjem ove Odluke na Prijedlog C.I.O.S. Grupe d.o.o. omogućava daljnje obavljanje poslovne aktivnosti C.I.O.S. Grupe d.o.o. te ujedno osigurava Gradu Varaždinu tražbine na sigurniji način osiguranja tražbine.

Vijećnici su odlučivali i o varaždinskom aerodromu prihvaćanjem većinom glasova Prijedlog odluke o prihvaćanju Nacrta stečajnog plana stečajnog dužnika VARAŽDIN AIRPORT d.o.o. u stečaju. Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je nacrt Stečajnog plana stečajnog dužnika VARAŽDIN AIRPORT d.o.o. u stečaju koji se sastoji od pripremne i provedbene osnove te u skladu s uvjetima iz nacrta Stečajnog plana daje se suglasnost za potpisivanje svih potrebnih dokumenata koji čine sastavni dio nacrta.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina te je u popisu lokacija za postavu kioska dodano još šest lokacija.

U Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi koju su vijećnici jednoglasno prihvatili, s ciljem olakšavanja plaćanja komunalne naknade, obveznicima komunalne naknade za stambene i garažne prostore te neizgrađeno građevinsko zemljište, uplatnice će biti dostavljane na razini mjeseca te će umjesto tromjesečnog iznosa komunalne naknade i naknade za uređenje voda sada svaki mjesec dospijevati na naplatu mjesečni iznos komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Prijedlog rješenja o odbijanju neuredne ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina kao i Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina prihvaćeni su jednoglasno.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina za 2021.godinu jednoglasno je prihvaćen. Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina i to razmjerno broju njihovih članova utvrđenih Konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća za 2021. godinu koja su osigurana u Proračunu za 2021. godinu u iznosu od 340.000,00 kuna.

Jednoglasno su prihvaćeni Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta V. osnovne škole Varaždin i Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

Sa samom kraju sjednice jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o darovanju zemljišta i davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina. Zemljište koje je predmet ove odluke daruje se za izgradnju vatrogasnog centra te prijave na natječaje za dodjelu sredstava iz EU fondova.