17. srpanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin rješava se svih sudskih sporova, kreće s odvozom bala i pokreće nove projekte

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održala se u petak, 17. srpnja 2020. godine i to elektroničkim putem kroz aplikaciju ZOOM radi poštivanja protuepidemijskih mjera.

Sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika, a svoj izostanak su opravdali vijećnici Neven Bosilj, Miroslav Marković, Bruno Ister, Ljubica Križan, Gordana Marsenić, Darko Detelj i Natalija Martinčević. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 12 točaka.

Nakon održanog Aktualnog sata na kojem su pitanja postavili vijećnici Denis Mladenović, Vlado Sevšek i Vjeran Strahonja, odlučivalo se o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju: Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i programa za 2019. godinu koji se odnose na održavanje komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, održavanje poslovnih zgrada i spomenika kulture, komunalno opremanje građevinskog zemljišta, razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu, aktivnosti za potrebe stanovanja, izradu dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenta, javne potrebe u kulturi Grada Varaždina, javne potrebe u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina, javne potrebe u sportu i rekreaciji Grada Varaždina za 2019. godinu, javne potrebe u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu, poticanje razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodnu suradnju. Prijedlog je prihvaćen većinom glasova.

Vijećnici su zatim odlučivali o Prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu te je prijedlog prihvaćen većinom glasova. Ovom Odlukom utvrđuje se ukupni poslovni rezultat proračunske godine i raspoređuje višak ukupnih prihoda i primitaka u skladu s proračunskim načelom jedne godine i načelom uravnoteženosti proračuna.

Točka 3, odnosno rebalans proračuna Grada Varaždina prihvaćen je većinom glasova.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu prihvaćen je većinom glasova. Ovim izmjenama Odluke izmijenjeni su stavci 4. i 5. članka 25. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/2019.) kojim se uređuje zaduživanje i pozajmljivanje.

Vijećnici Gradskog vijeća raspravljali su o Prijedlogu odluke o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica. Gradsko vijeće  je većinom glasova podržalo zaduživanje Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica u vrijednosti 67.000.000,00 kuna za financiranje sljedećih investicija: postava podzemnih kontejnera u sklopu Aktivnosti komunalnog redarstva, opremanje gospodarske zone Brezje, otkup zemljišta - Ekos holding, otkup zemljišta - T&H invest, izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi.

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za objavu javnog poziva na iskaz interesa za kupnju dionica TD Termoplin d.d. Varaždin u vlasništvu Grada Varaždina vijećnici su podržali većinom glasova. Pozivom za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva Termoplin d.d. Grad Varaždin želi dobiti informaciju o interesu za kupnju dionica navedenog trgovačkog društva, a nakon toga, ako postoji interes, provesti postupak prodaje u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom.

Vijećnici su pod točkom 7 raspravljali o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina kojim Grad Varaždin nastoji efikasnije raspodijeliti djelokrug rada pojedinih upravnih tijela u skladu odgovornostima koje upravni odjeli trebaju preuzeti. Reorganizacijom ustrojstva gradske uprave poboljšat će se efikasnost rada i veća učinkovitost upravnih tijela Grada te podići razina kvalitete usluga. Prijedlog je usvojen većinom glasova.

Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi. Radi se o sporovima:

  • Stranke PRVI FAKTOR d.o.o u likvidaciji, T&H invest d.o.o.,VADOM ULAGANJA d.o.o., GRAD VARAŽDIN I JUGS pod poslovnim brojevima P-94/15 i P194/16, P-89/16,P-54/13,P-1021/2011,
  • Grada Varaždina kao tužitelja i T&H invest d.o.o. kao tuženika P-495/12,
  • Grada Varaždina kao tužitelja i Varkom d.d. kao i tuženika i T&H invest d.o.o kao II tuženika P 119/2018 i P-101/12,
  • Zajednice ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. ,Komunalac Davor i Eko-flor-plus d.o.o. kao tužitelji i Grad Varaždin kao tuženik P-204/2018,USl-772/19.

Prijedlogom odluke o osnivanju prava građenja u korist Fakulteta organizacije i informatike Varaždin koju je Gradsko vijeće usvojilo većinom glasova, Fakultet organizacije i informatike postaje nositelj prava građenja na nekretnini vila Oršić te se obvezuje da u roku od tri godine adaptira i uredi vilu Oršić za izvođenje nastave, provođenje znanstveno-istraživačkog rada, a sve kako bi podignuo i poboljšao studentski standard u Varaždinu.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini u vlasništvu V. osnovne škole Varaždin kojom je odobreno osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu V. osnovne škole Varaždin u korist Grada Varaždina, u svrhu provedbe projekta rekonstrukcije, nadogradnje i opremanja V. osnovne škole Varaždin.

Usvojenim Prijedlogom liste deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2020./2021., Gradsko vijeće utvrdilo je koji su deficitarni srednjoškolski i studijski obrazovni programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski obrazovni program:

1. armirač/armiračica

2. fasader/fasaderka

3. zavarivač/zavarivačica

4. krojač/krojačica

5. tesar/tesarica

6. zidar/zidarka

7. limar/limarica

8. elektroinstalater/elektroinstalaterka

9. vozač/vozačica motornog vozila

10. bravar/bravarica

11. instalater/instalaterka kućnih instalacija

12. rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima

13. keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica

14. autolakirer/autolakirerica

15. automehatroničar/automehatroničarka

16. kuhar/kuharica

17. soboslikar ličilac/soboslikarica ličiteljica

18. konobar/konobarica

19. mesar/mesarica

20. autolimar/autolimarica

21. monter/monterka suhe gradnje

22. stolar/stolarica

23. pekar/pekarica

24. obućar/obućarka

25. galanterist/galanteristica

26. strojobravar/strojobravarica

27. dimnjačar/dimnjačarka

28. prodavač/prodavačica

29. grafičar/grafičarka tiska

30. slastičar/slastičarka

31. tapetar/tapetarka;

Četverogodišnji srednjoškolski obrazovni program:

1. elektrotehničar/elektrotehničarka

Deficitarni studijski obrazovni programi - sveučilišni studiji:

1. medicina

2. elektrotehnika

3. matematika

4. logopedija

5. farmacija

6. rani i predškolski odgoj i obrazovanje

7. strojarstvo

8. građevinarstvo

9. engleski jezik

10. njemački jezik

11. fizika.

Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima nastoje se urediti pitanja koja su se u praksi, odnosno provedbi Odluke pokazala spornima. Gradsko vijeće prijedlog je usvojilo jednoglasno te se sukladno izmjenama, u budućim natječajima uzimaju u obzir prosjek ocjena svih prethodnih razreda srednje škole/godina studija, način podnošenja prijave bit će elektroničkim putem, naveden je način bodovanja pojedinih kriterija (uspjeh u školovanju, mjesečni prihod po članu kućanstva i postignuti izvannastavni rezultati) i propisano je što korisnik stipendije treba dostaviti za nastavak stipendiranja.

Prijedlog odluke o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju“ europskih gradova o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije prihvaćen je jednoglasno.