20. listopad 2021. | Autor: Maja Hrešć

Na 5. sjednici Gradskog vijeća prihvaćen rebalans proračuna

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održala se uz prisustvo 20 vijećnika i opravdani izostanak vijećnika Damira Habijana u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu.

Na početku sjednice novi gradski vijećnik Dražen Čelar položio je svečanu prisegu na svoju dužnost koju je preuzeo nakon što je vijećnik Nikola Kumek svoj mandat stavio u mirovanje.

Pitanja na Aktualnom satu postavili su gradski vijećnici Lovro Lukavečki, Josip Garić, Blaženka Beli, Gordana Marsenić, Viktor Mrzlečki, Damir Laljek, Silvija Cupar, Mirjana Kolarek Karakaš, Stjepan Cepanec, Hrvoje Petrić, Ivan Obadić, Dražen Čelar, Dubravka Novak, Ivan Čehok, Zlatan Avar, Sandra Malenica, Mario Lešina i Davor Patafta.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red s 8 točaka.

Većinom glasova prihvaćen je prijedlog izmjena i dopuna proračunskih dokumenata Grada Varaždina. U proračun je rebalansom uvršteno 15 milijuna kuna za izgradnju sortirnice, milijun kuna za dječje božićnice te su povećana sredstva za božićnice za umirovljenike i za Poduzetnički fond Grada Varaždina.

Većinom glasova prihvaćen je i Prijedlog odluke o sastavu urbanog područja Varaždin. Jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz projekt ITU mehanizam je definiranje i uspostavljanje urbanog područja. U sastav urbanog područja Varaždin ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Varaždin, Grad Ludbreg, Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice, Općina Beretinec, Općina Gornji Kneginec, Općina Jalžabet, Općina Martijanec, Općina Maruševec, Općina Petrijanec, Općina Sračinec, Općina Sveti Ilija, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Vidovec i Općina Vinica. Prema Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0 navodi se kako gradovi središta urbanih područja definiraju svoj obuhvat temeljem osnovnih i dodatnih kriterija. Osnovni kriteriji su: 1. prostorni kontinuitet urbanog područja i 2. udio dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanog područja od minimalno 30%. Nadalje u Smjernicama, verzija 2.0 definirani su dodatni kriteriji i to: funkcionalna povezanost, udio dnevnih migracija učenika i studenata u središte urbanog područja, zajednički integrirani projekti, infrastrukturni kriterij, kriterij odgovora na jedan ili više društvenih izazova, kriteriji odgovora na zajedničke razvojne probleme uzrokovane specifičnostima teritorija i/ili sektora te drugi dodatni kriteriji.

Gradski vijećnici većinom glasova prihvatili su Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Upravnog ugovora s trgovačkim društvom Varteks d.d. radi obročnog podmirenja postojećih obveza s osnove javnih davanja: komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente te kamata na dan 12. rujna 2021. godine u iznosu od 5.468.620,17 HRK sukladno odredbama Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) s rokom otplate na 24 rate, uz obvezu dostave 7 bjanko zadužnica na milijun kuna solemniziranih kod javnog bilježnika u skladu s propisima.

Prijedlog odluke o prestanku trgovačkog društva Centar kompetencije d.o.o. u kojem je Grad Varaždin jedini član, odnosno imatelj 100% temeljnog kapitala prihvaćen je većinom glasova. Sva imovina trgovačkog društva pripada jedinom članu, Gradu Varaždinu.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina. Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu postupak davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina provodi predstavničko tijelo Grada Varaždina. Postupak se pokreće donošenjem Odluke o raspisivanju natječaja uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom. Predmetno zemljište je bilo do sada u sustavu poljoprivredne obrade, a ugovori o zakupu odnosno privremenom korištenju su istekli. Neizgrađeno građevinsko zemljište daje se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi za poljoprivrednu namjenu na rok od 10 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno do privođenja Zemljišta namjeni koja je određena prostorno – planskom dokumentacijom. Gradsko vijeće Grada Varaždina provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Varaždina prihvaćen je jednoglasno glasova. Predloženom Odlukom mijenjaju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Varaždina, s obzirom da je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina promijenjeno ustrojstvo upravnih tijela Grada Varaždina. Pravilnicima o unutarnjem redu, koje donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih odjela odnosno voditelja Odjela, potrebno je sistematizirati radna mjesta u upravnim tijelima Grada. Izmjene visine koeficijenata za pojedina radna mjesta vezane su uz usklađivanje i vrednovanje obavljenih zadataka i poslova na tim radnim mjestima. Klasifikacijski rangovi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće predloženi su sukladno Zakonu o plaćama i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta, kao i sada važećoj Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Varaždina.

Prihvaćeni su Prijedlozi zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ i Prijedlog Statuta „Dječjeg vrtića“ Varaždin. Obzirom da je Statut „Doma za žrtve obiteljskog nasilja“ koji je na snazi, donesen 30. srpnja 2014. godine, a u međuvremenu je došlo do promjene zakonske regulative, novi Statut Doma donosi se kako bi se uskladile sve stavke Statuta s važećim zakonskim propisima. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Varaždin“ utvrdilo je Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Varaždin“ radi potrebe još jedne izmjene Statuta te otežane primjene dosadašnjeg Statuta s nizom izmjena. Naime, od 2004. godine, kada je napravljen pročišćeni tekst Statuta, u više navrata Statut je mijenjan i dopunjavan, što bitno otežava njegovu primjenu. Radi navedenog, Upravno vijeće DV „Varaždin“ je na 39. sjednici održanoj 29. rujna 2021. godine utvrdilo prijedlog novog Statuta Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo izbore i imenovanja:

Prijedlog rješenja o imenovanju Bojane Polansky za ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina koje čine Vladimir Jakopec, Krešimir Sever, Renata Kolarić Milušić, Dražen Čelar i Blaženka Beli.

Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina koje čine Bruno Ister – za predsjednika, Ivan Obadić, Blaženka Beli, Ksenija Mikšaj i Mario Milak kao članovi.

Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za umirovljenike i osobe starije dobi na području Grada Varaždina koje čine Mirjana Kolarek-Karakaš – za predsjednicu, Josip Hehet – za zamjenika predsjednice, Viktor Mrzlečki, Karmen Gumbas, Štefanija Babić - Horvat, Damir Laljek, Andreja Bobek, Sandra Mintas i Dijana Posavec kao članovi.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Varaždin" koje sada čine Darinka Vrbanec – za predsjednicu, Danka Marić Paravinja – za zamjenicu predsjednice, Vlasta Cindrić i Sonja Kolarek kao članice.

Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina koji sada čine Sandra Malenica, Lovro Lukavečki, Josip Garić, Damir Habijan, Tomislav Jelenski, Enes Garibović i Damir Belaj.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru novog predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Varaždina Dražena Čelara.

Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru zamjenika novog predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina Dražena Čelara.