26. ožujak 2021. | Autor: Maja Hrešć

Na 37. sjednici Gradskog vijeća prihvaćena izmjena nacrta integralne nagodbe

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održala se u petak, elektroničkim putem, preko Zoom aplikacije, uz prisustvo 20 vijećnika.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s dvadeset točaka. Sjednica je započela Aktualnim satom na kojem su pitanja postavili vijećnici Bruno Ister i Robert Puja.

Većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine, kao i rebalans proračuna sa svim izmjenama i dopunama.

Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU „Gradski stanovi“ te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i dr. u skladu s uputama Ministarstva zaštite okoliša i dopisa gradonačelnika Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona „Brezje“ prihvaćen je većinom glasova. Vijećnici su primili na znanje Informaciju o provođenju javnog natječaja za sanaciju zatvorenoga odlagališta Brezje.

Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju crkve u Hrašćici jednoglasno je prihvaćen te se Varaždinska biskupija oslobađa obveze plaćanja komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 349.916,00 kuna za građenje građevine javne i društvene namjene, odnosno crkve.

Gradski vijećnici su većinom glasova prihvatili i Prijedlog zaključka o prihvaćanju razvojnih programa Varteks d.d. i prijedlog načina naplate potraživanja od Varteks d.d.

Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja na čk.br. 16606 k.o. Varaždin i čk.br. 15573/1 k.o. Varaždin prihvaćen je većinom glasova. Pravo građenja osniva se u korist Umjetničke organizacije Kerekesh Teatar. Izgradnjom građevine na zemljištu na kojem se osniva pravo građenja Grad Varaždin dobiva kulturni centar koji će doprinijeti proširenju kulturne i turističke ponude grada.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima kojima se predlaže da se komunalna djelatnost obavljanja linijskog komunalnog prijevoza putnika povjeri trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. umjesto da se ista obavlja na temelju koncesije, prihvaćen je većinom glasova.

Vijećnici su većinom glasova podržali i Prijedlog odluke o izradi IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina.

Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Varaždina u naravi prostor u Ulici Stanka Vraza 8c Javnoj ustanovi Gradski stanovi prihvaćen je jednoglasno. Obzirom da nije provedena Odluka o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Varaždina u naravi prostor u Ulici Stanka Vraza 8c Javnoj ustanovi Gradski stanovi i prostor u tom smislu nije stavljen u funkciju, a ujedno postoji interes gospodarskih subjekata za zakup predmetnog prostora, predlaže se stavljanje izvan snage predmetne odluke. To bi omogućilo da se predmetni prostor daje u natječaj prema Odluci o davanju u zakup i korištenje poslovnih prostora Grada. Nakon donošenja ove Odluke raskinut će se Ugovor o korištenju i upravljanju poslovnim prostorom sklopljen s Javnom ustanovom Gradski stanovi koja je do sada upravljala prostorom.

Gradsko vijeće na današnjoj je sjednici primilo na znanje Izvješće davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2020. godinu, kao i izvješća o radu za 2020. godinu za ustanove Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Gradski muzej Varaždin, Koncertni ured Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin, Dječji vrtić „Varaždin“, Javnu ustanovu „Gradski bazeni Varaždin“.

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o imenovanju i protezanju pojedinih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica kojom su određuju odnosno ispravljaju imena i protezanje nekih ulica, trgova i javnih površina u naseljima Varaždin i Hrašćica. Radi navedenog, bilo je potrebno izmijeniti Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina u dijelu koji se odnosi na upisna područja pojedinih osnovnih škola. Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina.

Jednoglasno su prihvaćeni Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“. Naime, prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama utvrđeno je da članove upravnih vijeća koji su predstavnici osnivača imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno gradonačelnik te da se natječaj za ravnatelja Ustanove objavljuje u „Narodnim novinama“ i na web stranicama Ustanove. Predloženom Odlukom to se usklađuje, a također se mijenja odredba koja se odnosi na djelatnost Ustanove kako predlaže Upravno vijeće Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ . Sukladno navedenom bilo je potrebno izmijeniti odredbe kako Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“, tako i Odluke o osnivanju Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“.

Jednoglasno je prihvaćen Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2021. godinu.

Jednoglasno prihvaćenim Prijedlogom odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđuje se naknada troškova za rad predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća. Naknada troškova za rad predsjednika Gradskog vijeća utvrđuje se u visini od 1.500,00 kn mjesečno neto, a naknada troškova za rad potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuje se u visini od 1.300,00 kn mjesečno neto. Naime, člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuje se ograničenje visine naknade članovima predstavničkih tijela u Republici Hrvatskoj, na način da je utvrđena gornja granica dopuštenih iznosa naknade koja se utvrđuje odlukama predstavničkih tijela. Tako je za gradove s više od 35.000 do 60.000 stanovnika izričito utvrđeno da ukupna godišnja naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 12.000 kuna neto, a naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50% (1.500,00 kn) dok za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade (1.300,00 kn).

Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora za I., II., III., IV., V., VI. i VII. osnovnu školu Varaždin te Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar prihvaćeni su većinom glasova.