01. srpanj 2015.

PRETHODNA RASPRAVA NA IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

GRB_GRADA_VARAZDINA_2

01.07.2015. - Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu IiD GUP-a grada Varaždina provesti će se u razdoblju od 29. lipnja 2015.g. Pravo na sudjelovanje u prethodnoj raspravi imaju isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te drugi sudionici određeni posebnim propisima i Odlukom o izradi IiD GUP-a grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/09, 7/12 i 6/14), koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade IiD GUP-a.