28. rujan 2018. | Autor: Goranka Grgić

„PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“ – projekt Grada Varaždina o održivom gospodarenju otpadom

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

 

Grad Varaždin i općine/gradovi, potpisnici Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta; Općine Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ te gradovi Varaždinske Toplice i Vodice provode projekt „PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO“o održivom gospodarenju otpadom” ukupne vrijednosti 1.200.000,00 HRK, od čega 1.020.000,00 kuna, odnosno 85% sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Svrha projekta je provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izgraditi svijest ljudi o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka što će pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj razini.

Provedbom projektnih aktivnosti bit će obuhvaćeno 97% stanovništva na području obuhvata projekta što će pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Sustavna i kontinuirana komunikacija u području održivog gospodarenja otpadom omogućit će kvalitetnije informiranje i edukaciju građana o sprečavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kućnom kompostiranju. Provedbom informativnih i edukativnih aktivnosti građani će biti cjelovito informirani i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom i motivirani za njihovo ostvarivanje što će pridonijeti većim stopama odvajanja pojedinih kategorija otpada s većom stopom recikliranja, kao i manjom količinom odloženog biorazgradivog otpada u odnosu na polazišnu 2015. godinu.

Ciljne skupine obuhvaćaju stanovništvo svih dobnih skupina s područja gradova i općina na kojim se projekt provodi; građane, obrazovne ustanove (vrtići, osnovne i srednje škole, sveučilišta, veleučilišta), javne institucije i poslovne subjekte te turiste.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine definirani su strateški ciljevi za gospodarenje komunalnim  otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu:

Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini,

Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.),

Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada,

Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

 

Ispunjenju strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj, pa i nacionalnoj razini pridonijet će provedba izobrazno informativnih aktivnosti koja će povećati svijest građana o njihovoj ulozi u sustavu održivog gospodarenja otpadom.