13. rujan 2017. | Autor: [email protected]

Partnerstvo na projektu aglomeracije

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina u srijedu je gradonačelnik dr.sc. Ivan Čehok potpisao partnerski ugovor s deset načelnika općina i komunalnim poduzećem Varkom o suradnji na projektu Aglomeracije, najvećem komunalnom projektu u povijesti varaždina i okolice.

Kako je naglasio Čehok, riječ je o najvećem komunalnom projektu u povijesti Varaždina i okolnih općina čija vrijednost deseže 864 milijuna kuna a čije će rezultate u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda osjetiti gotovo 100 tisuća građana Varaždina i okolice.

 

Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji preuzela značajne obveze vezane za vodno komunalni sektor, čime joj je također osigurana mogućnost korištenja EU fondova za ispunjavanje preuzetih obveza.

Osnovni cilj projekta je ispunjenje obveze usklađenja s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ).

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda nameće obaveze za države članice da osiguraju prikupljanje i obradu otpadnih voda nastalih u urbanim aglomeracijama većim od 2.000 ES. Zahtjevi za stupnjem pročišćavanja razlikuju se u ovisnosti o veličini aglomeracije.

Za aglomeracije veće od 10.000 ES, sa recipijentom je u „osjetljivom području“ Direktivom se zahtijeva:

Dovršenje sustava prikupljanja otpadnih voda

Mehaničko pročišćavanje otpadne vode

Biološko pročišćavanje

Tercijarno pročišćavanje (uklanjanje N i P)

 

Granične vrijednosti biti će u skladu sa zahtjevima za ispuštene vode iz uređaja za pročišćavanje voda u osjetljiva područja koje su podložne eutrofikaciji kako je navedeno u aneksu II. A direktive 91/271/EEZ o tretmanu komunalnih otpadnih voda te u izmjenama i dopunama 98/15/EEZ za uređaje > 10.000 ES.

Povećanje priključenosti na sustav odvodnje na vrijednost od oko 95% te pročišćavanje otpadne vode trećim stupnjem pročišćavanja za aglomeracije veće od 10.000 ES, osigurati će potpunu usklađenost sa Direktivom.

 

AGLOMERACIJA VARAŽDIN

Projekt aglomeracije Varaždin je usklađen sa strategijom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. naročito kroz Tematski cilj / Prioritetnu os 06 - Očuvanje i zaštita okoliša, odnosno sa:

Specifičnim ciljem 6ii2 - Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, kroz:

Sanaciju dijelova postojećeg mješovitog sustava odvodnje (cjevovoda u duljini od 2,6 km) u svrhu sprječavanja onečišćenje tla i voda, te kojom će se osigurati funkcionalnost sustava javne odvodnje.

Proširenje sustava odvodnje na one dijelove aglomeracije sa nedovoljno izgrađenim javnim sustavom odvodnje ili gdje sustav odvodnje ne postoji. Planira se izgradnja 203.917 m novih gravitacijskih cjevovoda, te 108 crpnih stanica i 37.006 m pripadnih tlačnih cjevovoda.

Rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na ukupni kapacitet 127.000 ES i III. stupanj pročišćavanja sa anaerobnom digestijom mulja i proizvodnjom bioplina, udovoljiti će se zahtjevi Direktive (91/271/EEZ), što će u konačnici rezultirati adekvatnim pročišćavanjem otpadnih voda u 2023. godini za:

82.340 ES stanovnika na javnom sustavu odvodnje

27.279 ES od strane privrednih / industrijskih subjekata

9.434 ES od strane prikupljenih septičkih otpadnih voda sa područja aglomeracije i okolnih ruralnih naselja izvan granica aglomeracije.

 

Uz navedene radove, projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

usluga provođenja stručnog nadzora za UPOV i sustave odvodnje

usluga upravljanje projektom

nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje

usluge informiranja javnosti i vidljivosti projekta

rješavanje imovinsko pravnih odnosa

 

Područje obuhvata projekta uključuje Grad Varaždin te 10 okolnih općina Varaždinske županije (Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica).

Ukupna predviđena vrijednost projekta prema Studiji izvedivosti iznosi 684.664.161 HRK (bez PDV-a). Prema izračunu sredstava EU, od ukupnog troška ulaganja, 71,38% će se financirati iz potpore EU-a, a preostali će se dio od 28,62% sufinancirati nacionalnim sredstvima (Republika Hrvatska, Hrvatske vode i Jedinice lokalne samouprave). Oko 5,72% od ukupnog investicijskog iznosa bit će financirano od strane jedinica lokalnih samouprava (oko 39,185 mil. HRK). Konačni predvidivi iznos sufinanciranja odrediti će se po dovršetku postupaka javnog nadmetanja, a konačni iznos udjela po završetku projekta.

 

Status projekta:

dovršena je Studija izvedivosti

izdan Completion note od strane nadležne asistencije Jaspers

izrađena Aplikacija i predana Hrvatskim vodama i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na daljnje postupanje i kontrolu

dovršena kontrola od strane Hrvatskih voda i Ministarstva, te na isto nema više zahtjeva za korekcijom

izrađena je sva projekta dokumentacija i ishođene su sve građevinske dozvole (17 komada)

dogradnja i rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždin predmet je žutog FIDIC-a – ugovor za projektiranje i izgradnju. Sve potrebne dozvole ishoditi će izvođač radova u sklopu predmetnog ugovora.

dobiveno pozitivno mišljenja IQR-a 21.8.2017., te se može zaključiti ugovor s MZOIE o početku radova, uz primjenu „suspenzivne klauzule“. (IQR – Independent Quality Review – neovisni pregled kvalitete)

Odluka o financiranju iz Fondova Europske unije od 29.8.2017.

imovinsko-pravni odnosi su u visokom stupnju riješenosti – od ukupno 2.370 čestica, gruntovno ih je upisano 2.215 (93,4%)

Studijom izvedivosti određena je provedba javnih nadmetanja za izgradnju cjevovoda u četiri tendera, a ovisno o tehničko-tehnološkim cjelinama sustava odvodnje

za ove četiri cjeline izrađene su dokumentacije o nabavi, izvršena je objava, prikupljene su ponude, provedena su javna otvaranja, a trenutni status po cjelinama je slijedeći:

 

A-1. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE - GRAD VARAŽDIN I SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE

procijenjena vrijednost nabave  90.330.683 kn (bez PDV-a)

objavljeno: 05.01.2017.g. – ponude su otvorene 10.02.2017. g., te je pristiglo ukupno osam ponuda

31.5.2017. donesena je Odluka o odabiru, te je Zajednica ponuditelja Kolektor Koling d.o.o. i Projektgradnja d.o.o. odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

ponudbena vrijednost 66.811.595,75 kn (bez PDV-a)

Odluka o odabiru je pravomoćna

 

 

A-2. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA CESTICA, VINICA, PETRIJANEC I SRAČINEC

procijenjena vrijednost nabave  137.745.459 kn (bez PDV-a)

objavljeno: 3.02.2017.g. – ponude su otvorene 15.5.2017.g., te je pristiglo ukupno sedam ponuda

4.8.2017. donesena je Odluka o odabiru, te je ponuditelj Cestno Podjetje Ptuj odabran za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

ponudbena vrijednost 125.866.102,70 kn (bez PDV-a)

Odluka o odabiru je pravomoćna

 

 

A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA VIDOVEC I MARUŠEVEC

procijenjena vrijednost nabave  110.702.275 kn (bez PDV-a)

objavljeno: 16.01.2017.g. – ponude su otvorene 17.5.2017.g., te je pristiglo ukupno jedanaest ponuda

25.07.2017. donesena je Odluka o odabiru, te je Zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. i Vodogradnja d.d. odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

ponudbena vrijednost 95.471.246,36 kn (bez PDV-a)

Odluka o odabiru je pravomoćna

 

A-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC BARTOLOVEČKI

procijenjena vrijednost nabave  68.466.950 kn (bez PDV-a)

objavljeno: 14.02.2017.g. – ponude su otvorene 8.5.2017.g., te je pristiglo ukupno devet ponuda

4.7.2017. donesena je Odluka o odabiru, te je Brodska Posavina d.d. odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

ponudbena vrijednost 64.290.426,69 kn (bez PDV-a)

Odluka o odabiru je pravomoćna

 

DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA UPOV VARAŽDIN

procijenjena vrijednost nabave  162.448.000 kn (bez PDV-a)

sukladno proceduri Hrvatskih voda kao nadležnom tijelu dana 24.01.2017., te 13.04.2017. dostavljena je na kontrolu Dokumentacija o nabavi, a dana 08.8.2017.g. Požurnica na isto s ažuriranom Dokumentacijom na koju se očekuje njihova suglasnost prije objave.

 

USLUGA PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA

procijenjena vrijednost nabave 27.698.200 kn (bez PDV-a)

objavljeno: 27.01.2016.g. – ponude su otvorene 10.3.2016.

28.6.2017. donesena je Odluka o odabiru, te je Zajednica ponuditelja Institut IGH d.d., Ecoenergy d.o.o., Wyg savjetovanje d.o.o., Eptisa Adria d.o.o. i Safege d.o.o. odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

ponudbena vrijednost 21.849.959,94 kn (bez PDV-a)

Odluka o odabiru je pravomoćna

 

USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM

procijenjena vrijednost nabave 11.413.376 kn (bez PDV-a)

objavljeno: 27.01.2016.g. – ponude su otvorene 11.3.2016.

odluka o odabiru zajednica ponuditelja Euro Consulting d.o.o. (Građevinski fakultet Zagreb, PDM savjetovanje d.o.o.) 10.5.2016.

ponudbena vrijednost 6.881.750,00 kn (bez PDV-a)

Odluka o odabiru je pravomoćna

 

USLUGA VIDLJIVOSTI I PROMIDŽBE PROJEKTA

procijenjena vrijednost nabave 1.254.600 (bez PDV-a)

objavljeno: 2.06.2016.g. – ponude su otvorene 12.7.2016.

odluka o odabiru Inženjerski biro d.o.o. 23.9.2016.

ponudbena vrijednost 979.534,06 kn (bez PDV-a)

Odluka o odabiru je pravomoćna

 

POTREBNE AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU:

Ugovor o partnerstvu

Ugovor o dodjeli

Ugovor o sufinanciranju