24. rujan 2019. | Autor: Maja Hrešć

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

U utorak, 24. rujna 2019. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan konstatirao je kvorum za pravovaljani rad s 21 prisutnim članom vijeća, a svoj izostanak opravdali su vijećnici Natalija Martinčević, Vlado Sevšek, Darko Detelj i Mirna Amadori.

Pitanja na „Aktualnom satu“ postavili su Davor Patafta, Robert Puja, Damir Laljek, Vjeran Strahonja, Neven Bosilj, Željko Prstec, Josip Dreven, Danijela Puškadija Topić, Bruno Ister, Miroslav Marković, Denis Mladenović i Gordana Marsenić.

Odbor za statutarno-pravna pitanja je radi nomotehničkog usklađenja predložio skidanje s dnevnog reda točku 5 Prijedlog odluke o komunalnom redu. Prijedlog je prihvaćen od strane vijećnika te je utvrđen dnevni red s 10 točaka.

Na samom početku sjednice vijećnici su razmatrali izvješća o radu trgovačkih društava Varkom d.d., Parkovi d.d., Termoplin d.d., Vartop d.d., Čistoća d.o.o., Tehnološki park Varaždin d.o.o., Gradska tržnica d.o.o., Aquacity d.o.o., Zona Sjever d.o.o., Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. i Varaždinske vijesti d.d. te ih primili na znanje.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine jednoglasno je prihvaćen. Na trećoj točci dnevnog reda vijećnici su razmatrali Izvješće o radu gradonačelnika Grada Varaždina za razdoblje siječanj – lipanj 2019. koje je jednoglasno prihvaćeno.

Vijećnici su razmatrali Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora za rad Javne ustanove Gradski stanovi u Ulici Stanka Vraza 8c kojom se taj poslovni prostor prenamjenjuje iz dosadašnjeg poslovnog prostora u prostor za obavljanje uredskih poslova tijela javne vlasti i javnih ustanova te institucija. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mogućnosti postave i montaže tipiziranih montažnih zatvorenih boksova za smještaj spremnika za otpad na javnim površinama Grada Varaždina jednoglasno je prihvaćen, a navedenim izmjenama mijenja se članak 1., odnosno stavke 1 i 2 iz članka 1. te sada glase:

„(1) Ovom Odlukom omogućuje se upraviteljima višestambenih građevina (zgrada) na području Grada Varaždina da u ime korisnika javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: korisnici javnih usluga) na području Grada Varaždina koji žive u višestambenim građevinama (zgradama), a kojima su spremnici za odlaganje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada smješteni na javnim površinama, postave odnosno montiraju boksove za smještaj tih spremnika za otpad.

(2) Boksovi za smještaj spremnika za otpad su građevine gotove konstrukcije koji se postavljaju odnosno montiraju na javnu površinu bez građevinske dozvole i glavnog projekta tlocrtne površine do 15 m2 u skladu s idejnim projektom koji je izradio Grad Varaždin.“

Gradski vijećnici jednoglasno su prihvatili Prijedlog odluke o stjecanju dionica manjinskih dioničara trgovačkog društva Parkovi d.d. Varaždin, a zatim i Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u Ulici I. Severa čk.br. 3573/47 i dijela čk.br. 3573/48 k.o. Varaždin (u osnivanju).

Temeljem odredbi Odluke o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina i uvjeta iz Javnog poziva za sudjelovanje u programu „Poticanje gospodarskih investicija na području Grada Varaždina“ objavljenog 22. srpnja 2016. godine na službenim web stranicama Grada Varaždina, trgovačko društvo AC GROUP d.o.o. ostvarilo je pravo na poticaje. Gradsko vijeće Grada Varaždina glasanjem je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke o dodjeli poticaja trgovačkom društvu AC GROUP d.o.o. čime to trgovačko društvo ostvaruje pravo na umanjenje komunalne naknade za objekt u visini od 50% na rok od 1 godine.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti TD Farmex d.o.o. za upis tereta na k.č. br. 10301/6 u k.o Varaždin (u osnivanju) prihvaćen je jednoglasno.

Posljednja točka dnevnog reda obuhvatila je izbore i imenovanja pa su tako razriješeni stari i imenovani novi članovi: članom Odbora za statutarno-prava pitanja Gradskog vijeća Grada Varaždina imenovan je Robert Puja, predsjednicom Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina imenovana je Lovorka Gotal Dmitrović, članom Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Grada Varaždina imenovan je Mario Lešina, članom Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi imenovan je Josip Dreven, a za člana Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin imenovan je Roko Martinuš.