21. lipanj 2021. | Autor: Maja Hrešć

Obavijest o provedenoj adulticidnoj dezinsekciji komaraca na području Grada Varaždina

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije je od 16.6.2021. do 18.6.2021. godine proveo mjere adulticidne dezinsekcije komaraca na području Grada Varaždina.

Dezinsekcija je provedena sredstvom na bazi aktivne tvari: cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid, a sukladno ,,Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih clankonozaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Varaždin u 2021. godini", te sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne ODD mjere na području Grada Varaždina i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).