04. srpanj 2023. | Autor: dd

Obavijest Grada Varaždina o reklamacijama za umirovljeničke jednokratne pomoći -„uskrsnice“

Umirovljenici iz grada Varaždina koji nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50 eura - „uskrsnicu“, a smatraju da na to imaju pravo, moći će u vremenu od 10. srpnja do 21. srpnja 2023. godine. podnijeti reklamaciju Gradu Varaždinu.

Zahtjev za podnošenje reklamacije u tiskanom obliku moći će se od 10. srpnja 2023. godine podići u pisarnici Grada Varaždina, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin ili preuzeti u digitalnom obliku na web stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr .

Sredstva za opravdane i uredno podnesene reklamacije će se isplaćivati na dva moguća načina:

  • putem blagajne od 10. do 14.  srpnja 2023. godine od 9 do 11 sati za zahtjeve koji su podneseni osobno
  • na tekući račun podnositelja od 10. srpnja do 21. srpnja 2023. godine za zahtjeve koji su podneseni putem obrasca dostupnog na web stranici Grada Varaždina

 

Pravo na jednokratnu pomoć – „uskrsnicu“ ostvaruju umirovljenici s adresom prebivalištu u Varaždinu čija ukupna mirovina (domaća i inozemna) ne prelazi iznos do 400,00 eura. Na nji imaju pravi i umirovljenici koji su svoj radni staž ostvarili i u inozemstvu, a oni  za isplatu trebaju priložiti dokaze o visini mirovine ( ukupne hrvatske i inozemne ili samo inozemne mirovine).

 

Uz Zahtjev  je potrebno obavezo  dostaviti slijedeće dokumente:

1. Odrezak od mirovine za mjesec travanj 2023. godine, uvjerenje da korisnik nema inozemnu mirovinu ili ispis bankovnog računa

2. IBAN broj tekućeg računa u slučaju da se reklamacija isplaćuje na tekući račun

3. Obostranu presliku osobne iskaznice

4. Presliku dokumenta na kojem je vidljiv OIB podnositelja

 

Nakon 21. srpnja 2023. godine reklamacije se više neće uvažati.