09. veljača 2016. | Autor: [email protected]

O mjerama poticanja razvoja gospodarstva na području grada varaždina

poticanje razvoja gospodarstva

U salonu Gradske vijećnice održana je danas tematska konferencija za novinare na kojoj je gradonačelnik Goran Habuš predstavio mjere poticanja gospodarstva na području Grada Varaždina koje su usmjerene pokretanju novih investicija, poglavito na prostoru Gospodarske zone Brezje, ali i na širem prostoru Grada sukladno prostorno planskoj dokumentaciji (tzv. greenfield investicije). 

Drugi oblik poticanja usmjeren je ponovnom stavljanju u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta i proširenju postojećih kapaciteta (tzv. brownfield investicije).

U Gospodarskoj zoni Brezje, ovisno o veličini investicije i broju novootvorenih radnih mjesta, investitori će moći ostvariti slijedeće poticaje: umanjenje cijene zemljišta od 30 – 80%, umanjenje komunalnog doprinosa od 10 – 30%, umanjenje komunalne naknade za 50% na rok od 1 – 3 godine i podmirenje troškova prenamjene zemljišta.

Pravo na umanjenje komunalne naknade i komunalnog doprinosa ostvariti će i investitori koji će investirati na vlastitom zemljištu odnosno oni koji će zemljište kupiti od privatnih vlasnika. Investitore koji se odluče za proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta ili za ponovno stavljanje u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta (brownfield investicije), Grad će osloboditi od plaćanja 50% komunalne naknade na rok od jedne do tri godine.

Za investitore u području brownfield investicija Grad je predvidio i određene financijske poticaje poput subvencije kamate na kredite kod komercijalnih banaka, potpore i kredita poduzetnicima, preuzimanje dijela razvojnih troškova i sl. što će biti regulirano posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Svi poticaji se dodjeljuju do praga de minimis potpora, odnosno imaju karakter potpora male vrijednosti.

Nacrti svih odluka i programa koji se odnose na prethodno pobrojane mjere nalaze se na internetskim stranicama Grada Varaždina (http://varazdin.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-2016-godini/) te su u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.