10. siječanj 2014.

Najnovija obrazovna struktura Varaždinki i Varaždinaca

workin

10.01.2014.-Državni zavod za statistiku obradio je podatke o stanovnicima Varaždina starijim od 15 godina, a prema najvišoj završenoj školi i obrazovnim područjima. Prema  popisu stanovništva iz 2011. godine, obrađeno je  40.408 stanovnika Varaždina (18.846 muškaraca i 21.562 žena) starijih od 15 godina. Njih 260 (94 muškarca i 166 žena) je bez škole, dok završenu osnovnu školu ima 6.560 stanovnika (2.323 muškarca i 4.237 žena). Završene industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 1do 3 godine i škole za KV i VKV radnike ima 10.795 stanovnika (6.475 muškaraca i 4.320 žena). Tehničke i srodne strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina završilo je 9.260 stanovnika Varaždina (4.162 muškarca i 5.098 žena) dok završeno gimnazijsko obrazovanje ima 2.770 Varaždinki i Varaždinaca (1.014 muškaraca i 1.756 žena). Završenu višu školu, I. (VI.) stupanj fakulteta ili stručni studij ima 3.459 stanovnika (1.512 muškaraca i 1.947 žena), dok su 5.594 (2.632 muškarca i 2.962 žene) završili fakultete, umjetničke akademije i sveučilišne studije. 308 stanovnika Varaždina (214 muškaraca i 94 žene) imaju magisterij (znanstveni, stručni, umjetnički), a Varaždin ima i 127 doktora znanosti (95 muškaraca i 32 žene).
Prema obrazovnim područjima, najviše stanovnika Varaždina spada u grupu inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo: zanimanje iz tog područja  ima 10.962 stanovnika sa srednjom školom, 959 s višom školom, 909 s visokom školom, 50 s magisterijem i 18 doktora znanosti. Društvene znanosti, poslovanje i pravo obrazovna su područja  4.384 Varaždinki i Varaždinaca sa srednjom školom, 1.063 s višom školom, 2.204 s visoko školom, 122 magistara i 37 doktora znanosti. S područja humanističkih znanosti i umjetnosti  256 Varaždinki i Varaždinaca završilo je srednju školu, 63 višu, a 685 visoku školu, dok ih je 39 s magisterijem,a 16 s doktoratom iz tog područja. Neko od zanimanja s područja prirodnih znanosti ima 100 stanovnika Varaždina sa srednjom školom, 14 s višom, 282 s visokom školom, 16 magistara znanosti i 15 doktora znanosti. U području zdravstva i socijalne skrbi  982 su stanovnika Varaždina sa srednjom školom, 253 ih je s višom školom, 531 s visokom školom, 37 je magistara i 24 doktora znanosti.
Poljoprivredne su struke 402 stanovnika Varaždina sa srednjom školom, 67 s višom školom, 259 s visokom, 22 s magisterijem i 8 s doktoratom.
Neko od zanimanja s područja uslužnih djelatnosti ima 2705 Varaždinki i Varaždinaca sa srednjom školom, 309 s višom školom, 386 s visokom školom, 16 magistara znanosti i 2 doktora znanosti.