28. rujan 2016. | Autor: [email protected]

Međunarodni dan prava na pristup informacijama

Međunarodni dan prava na pristup informacijama 28. rujan, od 2002. godine obilježava se širom svijeta, kako bi se podigla svijest građana o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti, jedno je od osnovnih prava građana zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.

To se pravo danas smatra temeljnim preduvjetom demokratizacije društva i stvaranja aktivnog građanstva, koje obaviješteno odlučuje o zbivanjima u zajednici.
Većina zemalja Europe i preko 60 drugih zemalja svijeta u posljednjih desetak godina usvojile su zakone koji omogućuju pravo na pristup službenim informacijama, a među njima i Hrvatska od 2003. godine.

Način ostvarenja prava na pristup informacijama Grada Varaždina

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Varaždinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Grada Varaždina 2015