17. listopad 2023. | Autor: dd

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Grad Varaždin je objavio javni natječaj za prodaju devet nekretnina na području grada Varaždina. U nastavku objavljujemo cjelokupan tekst natječaja te pozivamo sve zainteresirane da se pravodobno, do prijave na natječaj s potrebom dokumentacijom.

Na temelju članka 7. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/17, 8/18 i 9/20), Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje  

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

 

 

 1. Prodavatelj: Grad Varaždin

                         Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

                         OIB: 13269011531

 

      Predmet javnog natječaja je prodaja sljedećih nekretnina u Varaždinu:

 

 1. Zemljište u Varaždinu, koje čini k.č.br. 11849, Trg Pavla Štoosa, livada, ukupne površine 732 m2, upisana u zk.ul.br. 11657 k.o. Varaždin, po početnoj cijeni od 34.242,48 EUR, odnosno 258.000,00 HRK
 2. Izgrađena zemljišna čestica koju čini k.č.br. 16494, Ulici Vjekoslava Spinčića, dvorište površine 340 m2, kuća, Varaždin, Ulica Vjekoslava Spinčića 15 površine 41 m2 i garaža površine 24 m2, ukupne površine 405 m2, upisana u zk.ul.br. 6236 k.o. Varaždin,  po početnoj cijeni od 71.803,04 EUR odnosno 541.000,00 HRK
 3. Etaža III unutar stambene zgrade u Ulici Tina Ujevića 44 (suvlasnički dio: 126/590 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), nekretnine koju čini  k.č.br. 2964/18, Ulica Tina Ujevića, dvorište površine 413 m2, poslovna zgrada, Varaždin, Ulica Tina Ujevića 44 površine 70 m2 i poslovna zgrada površine 107 m2, ukupne površine 590 m2, upisane  zk.ul. br.  10080 k.o. Varaždin), a koja etaža se sastoji od prostorija u podrumu i stana na katu sveukupne površine 79 m2 (prostor u podrumu čini podrum III sa 5 m2, prostor na katu čini hodnik IV sa 7 m2, kuhinja II sa 10 m2, kupaonica II sa 5 m2, soba III sa 13 m2, soba IV sa 17 m2, soba V sa 18 m2, balkon I sa 4 m2) po početnoj cijeni od 123.034,04 EUR, odnosno 927.000,00 HRK
 4. Zemljište u Varaždinu, koje čini k.č.br. 13996/2, Ulica Vjekoslava Spinčića, zemljište pod zgradama površine 2915 m2 i zemljište za sport i rekreaciju površine 4475 m2, ukupne površine 7390 m2, upisana u zk.ul.br. 13657 k.o. Varaždin, po početnoj cijeni od 254.258,37 EUR, odnosno 1.915.709,70 HRK.
 5. Zemljište u gospodarskoj zoni „Brezje“ - Grad Varaždin, uz istočnu obilaznicu grada, koje čini dio k.č.br. 15308/2, Varaždin, Ulica Dore Pejačević, oranica površine 6856 m2, upisana u zk.ul.br. 13241 k.o. Varaždin,  gdje je predmet prodaje površina od 3370 m2 po početnoj cijeni od 60.660,00 EUR odnosno 457.042,77 HRK
 6. Zemljište u gospodarskoj zoni „Brezje“ - Grad Varaždin, uz istočnu obilaznicu grada, koje čini dio k.č.br. 15308/2, Varaždin, Ulica Dore Pejačević, oranica površine 6856 m2, upisana u zk.ul.br. 13241 k.o. Varaždin,  gdje je predmet prodaje površina od 3.486 m2 po početnoj cijeni od 62.748,00 EUR odnosno 472.774,81 HRK
 7. Zemljište u gospodarskoj zoni „Brezje“ - Grad Varaždin, uz istočnu obilaznicu grada, koje čini dio k.č.br. 15308/1, Varaždin, Ulica Dore Pejačević, pašnjak površine 4950 m2, oranica površine 32875 m2 i pašnjak površine 7027 m2, ukupne površine 44852 m2, upisana u zk.ul.br. 13242 k.o. Varaždin i k.č.br. 15313/3, Brezje, oranica površine 15583, upisna u zk.ul.br. 15411 k.o. Varaždin, koje se prodaje kao cjelina ili kao dijelovi uz uvjet da se može formirati građevinska čestica, po početnoj cijeni od 21,00 EUR za m2, odnosno 158,22 HRK za m2.

 

 1. Natječaj za prodaju se provodi javnim usmenim nadmetanjem.

 

 1. Pravo podnošenja ponude za sudjelovanje na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno nekoj od država članica Europske unije.

 

 1. Podnositelji ponuda su dužni prijave za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina poslati preporučeno ili dostaviti osobno na adresu Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ (navesti redni broj nekretnine za koju se prijavljuje) – NE OTVARAJ“  

 

Rok za podnošenja prijava je 02. studeni 2023. godine do 9.00 sati kada će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat.

 

Javnom nadmetanju mogu pristupiti svi ponuditelji ili njihovi punomoćnici, koji su predali prijavu do navedenog roka iz ove točke. Kao dan predaje prijave smatra se dan predaje prijave na navedenu adresu, a ako je prijava poslana preporučenom pošiljkom, dan kada je ta prijava predana na poštu, uz uvjet da mora stići do krajnjeg roka za podnošenje prijava.

 

Osoba koja se prijavljuje mora obavezno uz prijavu dostaviti:

- dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz odgovarajuće dokaze iz kojih proizlazi vjerodostojnost tih podataka (ime i prezime, odnosno naziv; adresu prebivališta, odnosno sjedišta; OIB; dokaz o državljanstvu za fizičke, odnosno dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe);

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave javnog poziva;

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde upravnog odjela nadležnog za financije o nepostojanju dugovanja prema Gradu Varaždinu, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave javnog poziva;

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;

- vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji o vlastitom trošku, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

 

Prijava s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacijom prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom), a oba kraja vrpce na posljednjoj strani pričvrstiti stavljanjem naljepnice. Prijave koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim.

 

 1.  Jamčevina iznosi 10% početne vrijednosti nekretnine za koju se ponuditelj natječe, a plaća se na   

 IBAN  Grada Varaždina HR3924020061847200008 uz naznaku jamčevina, poziv na broj 68 7706-

 OIB.

 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je na usmenom javnom nadmetanju ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 2. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako ponuditelj koji je zaključkom odabran kao najpovoljniji ne sklopi ugovor u gore navedenom roku ili odbije sklopiti ugovor, jamčevina mu se ne vraća. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog Ugovora. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad Varaždin vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 3. Porez na promet nekretnina i troškove provedbe kupoprodajnog ugovora snosi odabrani  

 najpovoljniji ponuditelj (kupac), nakon plaćanja kupoprodajne cijene.

 1.  Nekretninom se raspolaže po načelu „viđeno-kupljeno“.
 2.  Postupak prodaje je neupravni postupak.

 XII.  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

XIII. Za ostale informacije i dogovor oko eventualnog razgleda nekretnine nazvati na telefon: 042  

        201-433

 XIV. Grad Varaždin pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba sve do donošenja odluke o  

        odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno Grad Varaždin pridržava pravo da ne izabere niti  

        jednog ponuditelja u kojem slučaju se natječaj poništava.

 

 

 

 

 

                 GRADONAČELNIK

              dr.sc. Neven Bosilj