04. srpanj 2013.

Javna rasprava o uvjetima zaštite okoliša na 3 varaždinske farme

kokoš

04.07.2013.-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 11 pojedinačnih Odluka o upućivanju Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s Tehničko-tehnološkim rješenjem za postojeće postrojenje nositelja zahvata KOKA d.d. na javnu raspravu, a među njima su i farme na području grada Varaždina – Farma 1 u Jalkovcu, Farma 8 i Farma 9 u Gornjem Kućanu.
U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje. Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i jednog primjerka Tehničko-tehnološkog rješenja za sve farme u trajanju od 30 dana i to od  12.07.2013.  do  12.08.2013. Javni uvid za Grad Varaždin provest će se u  prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, soba 202, radnim danom od 8 do 15 sati.
Tijekom javnog uvida zainteresirana javnost ima pravo na uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Zahtjeva, zaključno s 12.08.2013.
Javna izlaganja za 3 farme na području Varaždina održat će se 07.08.2013. (srijeda) u 9 sati  u  prostorijama Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 u dvorani u prizemlju gradske vijećnice.
Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata tvrtke KOKA d.d. te predstavnici ovlaštenika tvrtke Eko-Monitoring d.o.o. iz Varaždina.
Tijekom javnog izlaganja nazočni mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 12.08.2013. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


Ovdje pogledajte Oglas za Javnu raspravu

Dodatni materijali: