04. srpanj 2013.

Javna rasprava o urbanističkim promjenama u središtu Varaždina

kukuljevićeva ulica

04.07.2013.-Grad Varaždin će u periodu od 17. do 24. srpnja raspisati javnu raspravu o Prijedlogu ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina. Budući da se radi o ciljanim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, Javna rasprava se provodi za točno određene prostore. Inače, Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  bit će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam  Grada Varaždina, Varaždin, Trg slobode 12, svaki dan osim subote i nedjelje u vremenu od 8 do 15 sati.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  održat će se za sve zainteresirane 18. srpnja u Gradskoj vijećnici u dva termina:  u 11.00 sati za tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima, a u 17.00 sati za 1. MO „Centar“ Varaždin, 2. MO  i 4. MO Varaždin, građane i udruge.
Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave do 26. srpnja 2013.g.
Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave, mjesni odbori i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom, smatrati će se da nemaju primjedbe. Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam  Grada Varaždina, Trg slobode 12/II, Varaždin – u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.
Također, u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi uzet će se u razmatranje samo one primjedbe koje se odnose na ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, a ostale se neće razmatrati.