20. ožujak 2014.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela Varaždina

UPU

20.03.2014-Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina objavio je Javnu raspravu o prijedlogu Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina.  Njime je obuhvaćen dio grada omeđen sa sjeverne strane  južnom stranom  Bombellesove ceste, sa istočne strane Dravskom ulicom i Ulicom R. Boškovića, s južne strane Međimurskom i Trenkovom ulicom te sa zapadne strane Zavojnom ulicom, Ulicom A. Starčevića i Ulicom Široke ledine.
Javna rasprava će se održati u razdoblju od 20. do 31. ožujka 2014. godine i u tom će vremenu Prijedlog biti izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, Varaždin, Trg slobode 12, svaki dan osim subote i nedjelje u vremenu od 8 do 15 sati.
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina možete pogledati i ovdje:http://www.varazdin.hr/o-varazdinu/ikone/dokumenti/prostorni-planovi-i-karte/urbanisticki-plan-uredenja-povijesne-jezgre-grada-varazdina/nacrt-prijedloga-za-javnu-raspravu-izmjene-i-dopune-upu-sjevernog-djela-grada-varazdina/

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina održat će se za sve zainteresirane 25. ožujka u 13.00 sati za tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima u Gradskoj vijećnici te istoga dana u 17.00 sati za 1. Mjesni odbor „Centar“ Varaždin, 5. Mjesni odbor i 6. Mjesni odbor „Banfica“ Varaždin za građane i udruge.
Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina mogu se davati cijelo vrijeme tijekom Javne rasprave do zaključno 3. travnja 2014. godine.
Način sudjelovanja sudionika u Javnoj raspravi u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji je slijedeći:
- nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave, mjesni odbori i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom, smatrati će se da nemaju primjedbe
- građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, Trg slobode 12/II, Varaždin – u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.
Također, u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi uzet će se u razmatranje samo one primjedbe koje se odnose na Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina, a ostale se neće razmatrati.