28. ožujak 2023. | Autor: dd

Javna obavijest korisnicima zemljišta o štetama od divljači

Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo Grada Varaždina objavilo je javnu obavijest namijenjenu korisnicima zemljišta na površinama obuhvata Programa zaštite divljači "Grad Varaždin", akoja se odnosi na štete od divljači.

GRAD VARAŽDIN

Trg kralja Tomislava 1

42 000 Varaždin

 

Na temelju članka 77. stavak 2. Zakon o lovstvu ("Narodne novine", broj 99/18., 32/19. i 32/20.) ovlaštenik prava lova na području obuhvata Programa zaštite divljači za Grad Varaždin, daje:

 

 

JAVNU  OBAVIJEST

 

 

Obavještavaju se korisnici zemljišta koja se nalaze na površinama obuhvata Programa zaštite divljači "GRAD VARAŽDIN" da su dužni zbog zaštite svojih površina i imovine od šteta od divljači, pravovremeno obavijestiti Grad Varaždin o problematici koju im prouzročuje određena vrsta divljači, kako bi Grad mogao postupiti prema spomenutom Programu i Protokolu za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači, sukladno Zakonu o lovstvu.

 

Poduzimanje mjera za sprečavanje šteta Grad Varaždin nije dužan poduzimati u ograđenim voćnjacima, plantažama i sličnim nasadima koji ne pripadaju površini obuhvata Programa zaštite divljači.

 

Za ostvarivanje prava zaštite korisnik zemljišta je dužan dati Gradu na uvid vlasnički ili posjedovni list. Isto tako, dužan je na zahtjev Grada omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta.

 

 

O nastalim štetama obavijestite:

 

Dejan Žmuk

Komunalno-prometni redar

ODSJEK ZA KOMUNALNO, PROMETNO I

POLJOPRIVREDNO REDARSTVO

Trg Slobode 12/II, 42000 Varaždin

Tel: 042/201-436

e-mail: [email protected]