21. prosinac 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VARAŽDINA DONIJELO STRATEGIJU RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2027. GODINE

U palači Herzer u srijedu se održala zadnja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina. Na 6. sjednici nazočilo je 18 gradskih vijećnika. Nakon što je vijećnik Damir Habijan stavio svoj mandat u mirovanje, svečanu prisegu položila je njegova zamjenica Gordana Kišak.

Na Aktualnom satu pitanja su postavili gradski vijećnici Klara Huzjak, Dražen Jagić, Ivan Čehok, Leonard Sekovanić, Stjepan Cepanec, Devid Kos, Aranka Oreški, Spomenka Kiđemet Piskač, Gordana Kišak i Lovro Lukavečki.

Predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki utvrdio je dnevni red od 30 točaka.

Vijećnici su primili na znanje Informaciju o postupku sklapanja Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona „Brezje“ Grad Varaždin, davanjem sredstava pomoći, između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Varaždina.

Gradsko vijeće podržalo je po hitnom postupku Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku na sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona „Brezje“ Grad Varaždin, davanjem sredstava pomoći. Gradsko vijeće suglasno je i ovlašćuje gradonačelnika da za potrebe osiguranja izvršenja obaveza iz Ugovora Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preda potpisane i od javnog bilježnika solemnizirane zadužnice kao traženo jamstvo u iznosu do maksimalno 1,5 puta vrijednosti Ugovora te ishodi i preda bankarsku garanciju koja mora biti bezuvjetna na prvi poziv i bez prigovora na iznos do maksimalno 1,1 puta vrijednosti Ugovora, kao garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Prihvaćen je rebalans proračuna, a zatim su vijećnici podržali i Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu. Ukupni prihodi i primici u 2024. godini planirani su u iznosu od 108.065.411,19 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 112.515.644,19 EUR.  

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na statusnu promjenu pripajanja trgovačkog društva IVKOM-VODE d.o.o. trgovačkom društvu VARKOM d.o.o.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima prihvaćen je većinom glasova. Ovom odlukom Varkomu se povjerava i održavanje javnih zdenaca i vodoskoka uz fontane, a Parkovima održavanje klupa. Dodano je i održavanje javnih zahoda, održavanje i postavljanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa te sakupljanje i postupanje s izgubljenim i napuštenim životinjama sukladno zakonskim odredbama zakona kojim se regulira zaštita životinja.

Gradsko vijeće je prihvatilo Prijedlog odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina. Cilj ove odluke je regulirati načine korištenja javnih površina i visine naknade po svakoj vrsti korištenja u odnosu na lokaciju, dužinu i način korištenja.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Varaždina kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke. Ovom Odlukom pokušava se uskladiti, odnosno zadovoljiti potrebe građana, turizma, gospodarstva i ostalih za manifestacijama na javnim površinama. Također se daje ovlaštenje gradonačelniku da u slučaju organiziranja manifestacija koje su od interesa za Grad Varaždin ili nekih izvanrednih događaja, da može zaključkom proširiti ili odrediti nova područja (lokacije) na kojima se dozvoljava prekoračenje dopuštene razine buke na otvorenom prostoru za vrijeme trajanja manifestacija, no ista ne smiju prelaziti razinu buke koja će biti određena za svaku lokaciju posebno.

Prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina, prihvaćen je većinom glasova. Osim usklađenja s novom zakonskom regulativom, ovom se Odlukom detaljnije uređuje postupak dodjele sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina na upravljanje osobama koje, sukladno Zakonu o sportu, mogu biti upravitelji takvih građevina, kao i prava i obveze upravitelja, odnosno uvjeti pod kojima isti povjerenu im sportsku građevinu mogu dodijeliti u zakup ili na korištenje trećim osobama.

Gradski vijećnici prihvatili su Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koje su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin. Ovom se Odlukom propisuje procedura po kojoj će ove nekretnine moći biti dodijeljene u zakup ili na korištenje trećim osobama, uređuje se institut privremenog i povremenog korištenja prostora koji se u sklopu tih nekretnina nalaze, način na koji će se odrediti naknada za takvo korištenje, obveze korisnika prostora, ali i upravitelja i slično.

Prihvaćen je Prijedlog plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2024. godinu te sukladno srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija, Grad Varaždin u 2024. godini ne planira dodjelu koncesije.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta u Biškupečkoj ulici u Varaždinu, kao i Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za prihvaćanje Obračuna razlike u cijeni građenja B2-POS Ulica Vilka Novaka u Varaždinu i isplati utvrđene razlike u cijeni građenja izvođaču radova trgovačkom društvu Zagorje-Tehnobeton d.d.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog odluke o uređenju odnosa s trgovačkim društvom EKOS HOLDING d.o.o. u vezi ulaganja izvršenih u poslovni prostor u Varaždinu, Trg kralja Tomislava 2. Ovom Odlukom uređuju se odnosi između Grada Varaždina i Ekos Holding d.o.o. (u vezi ulaganja zakupnika u Poslovni prostor) na način kako su inicijalno i bili ugovoreni te da se provede ono na što se Grad Varaždin sklapanjem Ugovora o zakupu i obvezao i na taj način i pravno formalizira stanje koje postoji duži niz godina. Naime, iako do sada nije bio sklopljen aneks Ugovoru o zakupu kojim bi Grad Varaždin i Ekos Holding d.o.o. sporazumno prebili međusobna potraživanja, Grad Varaždin unatrag gotovo petnaestak godina (od kada je stekao pravo na naplatu mjesečne zakupnine prema Ekos Holding d.o.o.) zakupninu iz Ugovora o zakupu ne naplaćuje, dok s druge strane, iako mu je ulaganje priznato još 2010. godine, Ekos Holding d.o.o. nije poduzimao nikakve mjere radi naplate tog potraživanja.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o odbijanju zahtjeva Gorana Hercega iz Varaždina, Koprivnička ulica 38, za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu zgradu stambeno-poslovne namjene jer zahtjev nije osnovan.

Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo. Preduvjet korištenja sredstava iz ITU mehanizma je izrađena Strategija razvoja urbanog područja, a nositelj izrade je grad središte urbanog područja. Postupak izrade SRUP-a proveden skladno zakonskoj regulativi te su Konačni Nacrt SRUP-a i Konačni Nacrt Akcijskog plana SRUP-a podržala predstavnička tijela svih JLS-ova u obuhvatu Urbanog područja Varaždin, Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Varaždin i Partnersko vijeće Urbanog područja Varaždin.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog odluke o dopuni Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. U navedenom programu, mjere iz područja „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ dopunjuju se novom mjerom i to potporom poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu. Dopuna Programa ovom mjerom predlaže se s ciljem očuvanja povoljnog poduzetničkog okruženja te ublažavanja negativnih posljedica za obrtnike i poduzetnike kojima je otežan rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina. Dosadašnjim članovima mandat ističe 18. siječnja 2024. godine. Gradsko vijeće Grada Varaždina pokreće postupak biranja članova Savjeta donošenjem odluke o objavi javnog poziva, a postupak izbora počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura. Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama.

Prihvaćenim Prijedlogom odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje želi se na što učinkovitiji i ekonomičniji način urediti sufinanciranje troškova specijalističkih medicinskih postupaka, konkretno medicinski pomognute oplodnje, kao jedne od demografskih mjera Grada Varaždina.

Članovi Gradskog vijeća prihvatili su Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Varaždin“. Razlog za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama je usklađenje sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno njegovim izmjenama koje se odnose na uvjete imenovanja ravnatelja, naziv radnog mjesta defektologa, uvjeta za zapošljavanje stručnih suradnika, kao i napredovanje odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Također, sistematizira se novo radno mjesto kineziologa te se ujedno mijenjaju opisi poslova pojedinih radnih mjesta radi usklađenja sa stvarnim stanjem.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Prijedlog statuta Javne ustanove „Gradski stanovi“ te Prijedlog izmjena Statuta Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina.

Prijedlogom odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu uređuje se način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina te pravo na nagradu za rad članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2024. godini. U Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu za navedenu namjenu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 45.126 EUR-a. Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u visini od 2.148,86 EUR-a godišnje.

Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2023. godinu, Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. Godinu i Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2024. godinu.

Na kraju je prihvaćen i Prijedlog rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždina te je izabran Dražen Jagić.