21. ožujak 2012.

GRLICE-RAKITE NOVI KVART U VARAŽDINU

hebar640

21.03.2012. - Tematskom konferencijom za novinare u Gradskoj vijećnici najavljeno je uređenje novog gradskog kvarta u Biškupcu. Gradonačelnik Goran Habuš je na početku predstavljanja plana uređenja naselja Grlice-Rakite istaknuo da je to projekt najveće urbane komasacije u Hrvatskoj kojim se obuhvaća površina 73,26 hektara na kojem će u budućnosti biti moguće izgraditi 712 kuća uz niz objekata društvene i javne namjene.

Plan uređenja naselja stručno je obrazložio Zoran Hebar, voditelj stručnog tima Urbanističkog zavoda grada Zagreba koji je izradio plan.

DETALJNI PLAN UREĐENJA GRLICE-RAKITE U BIŠKUPCU I
IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA ZA PODRUČJE GRLICE-RAKITE U BIŠKUPCU

Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu obuhvaća područje veličine 73,26 ha smješteno između Sajmišne, odnosno ulice Ljube Babića sa zapadne strane i Zagrebačke ulice s istočne strane. Danas je taj prostor većim dijelom neizgrađen i komunalno neopremljen s brojnim katastarskim česticama u privatnom vlasništvu koje su danas uglavnom oranice i livade, oblikom i veličinom neprimjerene za izgradnju.

Interes za gradnjom obiteljskih kuća u gradu Varaždinu stalno je prisutan, no uređenih gradskih četvrti u kojima bi se one mogle graditi danas nedostaje.

Kao način uređenja građevnog zemljišta tek je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine uveden postupak urbane komasacije, a to je za ovaj prostor ocijenjeno kao najbolje moguće rješenje. Urbanu komasaciju moguće je provesti samo na temelju prethodno izrađenog detaljnog plana uređenja, stoga je Gradsko vijeće 2009. godine Odlukom pokrenulo njegovu izradu. Gotovo tri godine kasnije, nakon dovršenja izrade plana, na posljednjoj sjednici održanoj 07. ožujka 2012. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu (DPU-a). Kako bi se stvorili preduvjeti za donošenje ovog DPU-a bilo je potrebno prethodno izmijeniti postojeći Generalni urbanistički plan. Stoga je na istoj sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (GUP-a) samo za područje Grlice-Rakite u Biškupcu. Naime, u GUP-u grada Varaždina trebalo je odrediti obvezu i obuhvat izrade DPU-a Grlice-Rakite u svrhu provedbe postupka urbane komasacije. Također je trebalo uskladiti i dopuniti neke pojmove koji se odnose na ovaj DPU.

Detaljnim planom uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu definirane su građevne čestice, njihov položaj i oblik, veličina i namjena. Također je određen položaj i profil glavne gradske prometnice koja prolazi kroz stambenu zonu, a detaljno je razrađena i ostala prometna mreža stambenih ulica i uređenje javnih parkirališta. U zoni stambene namjene planirane su građevne čestice za obiteljske i višeobiteljske kuće (s maksimalno do 6 stanova), a planirani su i nestambeni sadržaji javne i poslovne namjene, odnosno sadržaji centra naselja gdje će se moći graditi uredi, trgovine, ambulante i slično. Također su detaljno definirani uvjeti za izgradnju osnovne škole i dječjeg vrtića kao i uvjeti za uređenje javnih zelenih površina. U zoni određenoj za mješovitu namjenu definirani su uvjeti gradnje stambenih i poslovnih građevina koje se uklapaju u stambeno okruženje.

Što se tiče komunalnog opremanja, određeni su uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalnom infrastrukturnom mrežom, kao i mjesta i načini priključenja parcela na komunalnu mrežu.

Na području obuhvata DPU-a ukupno je 712 stambenih parcela. Od toga je novih planiranih čestica 493, a postojećih je 219. Stambeni sadržaji zauzimaju zajedno s mješovitom namjenom 70,9% površine u obuhvatu Plana. Postojeća izgradnja smještena je uz ulice: Mažuranićevu, Zagrebačku, Gospodarsku, Sajmišnu i Trpimirovu.

Za svaku planiranu građevnu česticu iskazana je maksimalna tlocrtna površina buduće izgradnje, katnost i građevna bruto površina (zbroj površina svih etaža građevine), a također je propisana minimalna površina zelenila.

Ako računamo maksimalni planirani broj od 1500 novih stanova, na ovom bi području moglo živjeti najviše 4500 novih stanovnika.

Donošenjem DPU-a Grlice-Rakite stekli su se osnovni preduvjeti za pokretanje postupka urbane komasacije na tom području. Od ukupne površine Plana 73,26 ha, komasacijom će biti obuhvaćeno oko 53 ha. Točnu površinu odrediti će Komasacijsko povjerenstvo koje je Grad Varaždin osnovao u tu svrhu u skladu sa važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Prije pokretanja komasacijskog postupka biti će još potrebno obaviti detaljne pripreme i predradnje te izraditi propisane elaborate. O svim daljnjim aktivnostima u vezi komasacijskog postupka i početku provedbe postupka svi vlasnici zemljišta koje će biti obuhvaćeno komasacijom biti će na vrijeme pisano obaviješteni.

Izradom DPU-a Grlice-Rakite omogućeno je da se ovaj dio Grada Varaždina, odnosno naselja Biškupec urbanizira i kvalitetno uredi za obiteljsko stanovanje.

Osnovni podaci vezani za izradu DPU-a Grlice-Rakite u Biškupcu i Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina za područje Grlice-Rakite u Biškupcu:

Naručitelj izrade: Grad Varaždin
Izrađivač: Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o.
Odgovorni voditelj izrade:   Zoran Hebar, dipl.ing.arh.
Početak izrade: ožujak 2009. godine
Dovršetak izrade:ožujak 2012. godine

Cijena koštanja:
DPU Grlice-Rakite u Biškupcu       848.000,00 kn + PDV
Izmjene i dopune GUP-a             102.000,00 kn + PDV