07. veljača 2022. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin uvodi reda i u korištenje kabelske kanalizacije (DTK infrastrukture)

Grad Varaždin je 19. listopada 2021. godine pokrenuo pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) postupak radi utvrđivanja infrastrukturnog operatera i utvrđivanja visine naknade za pravo puta.

Navedeno je pokrenuto prvenstveno iz dva razloga:

1.  Tim postupkom Grad Varaždin će konačno dobiti kompletne podatke o DTK infrastrukturi koja se nalazi na području grada Varaždina, a što podrazumijeva kompletni geodetski elaborat na katastarskim podlogama, u digitalnom i pisanom obliku, (vektorizirani digitalni katastarski plan), za cjelokupnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, za trase kabelske kanalizacije, trase kabela u zemlji bez kabelske kanalizacije i trase nadzemnih kabela na cijelom administrativnom području Grada Varaždina.

2.  Naknada koja je sukladno Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14 i 95/17) propisana za pravo puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže je znatno veća od visine naknade koju je Grad Varaždin do sada ostvarivao kroz ugovore o služnosti te od visine naknade koju Grad Varaždin ima propisanu za pravo služnosti.

Ključne činjenice:

Grad Varaždin je do sada dobivao na godišnjoj razini od teleoperatera sljedeće iznose: HT 671.451,90 kn, A1 98.000,00 kn i Infrastruktura 182.681,72 kn, odnosno otprilike 950.000,00 kn.

Dovršili smo proceduru s HT-om i do sada je Grad Varaždin s osnova ugovora s HT d.d. godišnje uprihodovao 671.451,90 kn, temeljem ugovora o zajedničkom korištenju DTK iz 2007. (dalje: HT), a od sada će s obzirom na duljinu trasa i prelazak na pravo puta, prihodovati godišnji novčani iznos od otprilike 1,8 milijuna kn, koji je gotovo tri puta veći od iznosa koji je do sada HT plaćao Gradu Varaždinu.

Pokrenuta je procedura prema HAKOM-u i za Infrastruktura d.o.o i za A1 te se i od njih očekuju, temeljem rješenja HAKOM-a, višestruko veći prihodi koje će Grad uložiti u razvoj optičke infrastrukture.

„Činjenica je kako se u dijelu javnosti stječe dojam da se godinama kontinuirano pogodovalo privatnim interesima pojedinaca i teleoperatera. Ovoj Gradskoj upravi je u prvom planu interes Grada i građana. Shvaćam da neki žele i dalje imati ekstra profit koji im je omogućila prethodna gradska vlast, ali dobrobit zajednice je ispred interesa bogatih i mogućnih. HT i A1 neće mijenjati cijene jer pravo puta plaćaju u gotovo cijeloj Republici Hrvatskoj, a ovakvi pritisci kakve prema Gradu i meni osobno vrši Infrastruktura d.o.o., koordinirano s predstavnicima bivše gradske vlasti koja im je omogućila povlašteni položaj, je jasan pokazatelj da smo na dobrom putu raščišćavanja nereda i pogodovanja bivše vlasti koje smo posljednjih mjeseci zatekli u gotovo svemu. Ne laje pas radi sela, već zbog sebe - ova poslovica najbolje oslikava veliku brigu Infrastrukture d.o.o. oko modela naplate korištenja telekomunikacijske infrastrukture u gradu Varaždinu.“ – rekao je gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Neven Bosilj.