09. studeni 2021. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin financirati će troškove usluge rane intervencije za djecu do 7 godina

Grad Varaždin osigurao je sredstva za socijalnu uslugu rane intervencije za djecu do 7 godina starosti s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji ili udomitelja, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Grad Varaždin podmirit će troškove za najviše šest usluga za svako dijete s područja Grada na temelju ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije do datuma dospijeća, najkasnije do 25. u mjesecu za tekući mjesec.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 130/17 , 98/19, 64/20 i 138/20) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 51/21), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine.

Uslugu rane intervencije moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Za sve informacije, građani se mogu obratiti u Udrugu za ranu intervenciju Varaždinske županije, Ulica Zvonka i Vladimira Milkovića 11a, Varaždin, e-mail: [email protected], kontakt mob.: 098 584 151 (radno vrijeme od 13 do 18 sati i prema dogovoru).