14. lipanj 2013.

Državna komisija odbacila sve žalbe na koncesije za novonastali i balirani otpad

14.06.2013.-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila je sve žalbe koje su se odnosile na odluke o Odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja novonastalog otpada i baliranog  otpada s područja grada Varaždina.
Prvu žalbu - onu zajednice ponuditelja Babić d.o.o. i TZ Vis d.o.o. na Odluku o odabiru u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja grada Varaždina,  Državna je komisija odbila zbog, kako stoji u zaključku, nedostatka pravnog interesa. Naime, kao što jeveć i kod predlaganja Odluke o odabiru koncesionara za odlaganje novonastalog otpada isticano, ponuda zajednice ponuditelja Babić d.o.o. Cestica i T7 VIS d.o.o nije mogla biti odabrana u postupku davanja koncesije jer nisu dostavili dozvolu za gospodarenje otpadom koja je bila tražena, odnosno Babić d.o.o. Cestica je dostavio dozvolu samo za skupljanje i skladištenje otpada, a T7 Vis nije dostavio nikakvu dozvolu.
Neosnovanom je Državna komisija ocijenila i žalbu žalitelja zajednice ponuditelja EVN Abfallverwertung, Niederosterreich GmbH i Univerzal d.o.o. Varaždin te žalbu žalitelja zajednice ponuditelja Gorenje Surovina d.o.o. Maribor, EON Energy from waste Helmstedt i Kemis-termoclean d.o.o. Zagreb, a koje su se odnosile na davanje koncesije za balirani otpad.
Osam dana od objave Odluka, dakle do kraja slijedećeg tjedna, one će postati izvršne. Nakon tog roka, Grad Varaždin će odabranim ponuditeljima ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji. Odabrani ponuditelji su dužni u roku od 10 dana od dana primitka Ugovora dostaviti Davatelju koncesije potpisane primjerke Ugovora. (Univerzal d.o.o. za novonastali otpad i zajednica ponuditelja Ce-za-r, Komunalac Davor i Eko-flor plus za balirani otpad).
Za Varaždince, ove odluke Državne komisije znače kako su napravljeni svi preduvjeti da se, nakon 7 godina, zaustavi baliranje otpada u Brezju, na ulazu u Varaždin, ali i u roku od 120 dana uklone sve bale s baliranim otpadom. Nažalost, svojim su žalbama  ponuditelji cijeli proces konačnog rješavanja zbrinjavanja varaždinskog otpada produžili na više od pola godine.

KRONOLOGIJA DOGAĐANJA- NOVONASTALI OTPAD:
- 29. lipnja 2012. godine - Grad Varaždin je objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije
- 12. srpnja 2012. godine je na tu Obavijest izjavljena žalba T7 Vis-a
- 11. rujna 2012. godine Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave odbacila je žalbu žalitelja T7 VIS d.o.o. Varaždin zbog nedostatka pravnog interesa
- 19. listopada 2012. godine otvorene su ponude koje su do tog roka pristigle u Grad i to:
1. ponuda zajednice ponuditelja Babić d.o.o. Cestica i T7 VIS d.o.o. Varaždin i
2. ponuda ponuditelja Univerzal d.o.o. Varaždin.
- 15. studenog 2012. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za odlaganje „tekućeg“ komunalnog otpada s područja Grada Varaždina te je koncesiju dodijelilo ponuditelju UNIVERZAL d.o.o.
- 3. prosinca 2012. godine, Grad Varaždin je zaprimio žalbu Zajednice ponuditelja Babić d.o.o. Cestica i T7 VIS d.o.o. Varaždin na Odluku o odabiru koncesionara
- 7. veljače 2013. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je poništila Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i dala uputu Gradu Varaždinu da izvrši ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda te donese novu Odluku.
- Gradsko vijeće je dana 21. ožujka 2013. godine donijelo novu Odluku o odabiru koncesionara i ponovno utvrdilo da je to Univerzal d.o.o.
- 12. travnja 2013. godine zajednica ponuditelja Babić d.o.o. Cestica i T7 VIS d.o.o. Varaždin izjavila je novu žalbu na Odluku Gradskog vijeća.
- 13. lipnja 2013. godine Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave odbacila je žalbu žalitelja zajednice ponuditelja Babić d.o.o. i T7 Vis-a zbog nedostatka pravnog interesa.

KRONOLOGIJA DOGAĐANJA – BALIRANI OTPAD:
- 3. listopada 2012. godine Grad Varaždin je objavio Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja baliranog miješanog komunalnog otpada
- 16. listopada 2012. godine Grad Varaždin, izjavljena je žalba na Obavijest od žalitelja T7 VIS i Babić d.o.o. koju je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 12. prosinca  2012. godine, odbacila.
- 21. ožujka 2013. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina
- 5. travnja 2013. godine zajednica ponuditelja EVN Abfallverwertung, Niederosterreich GmbH i Univerzal d.o.o. Varaždin izjavila je žalbu na Odluku o odabiru
- 8. travnja 2013. godine žalbu je izjavila zajednica ponuditelja Gorenje Surovina d.o.o. Maribor, EON Energy from waste Helmstedt i Kemis-termoclean d.o.o. Zagreb
- 14. lipnja 2013. godine Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave odbacila je žalbe.