09. studeni 2022. | Autor: dd

Država zakazala, ali varaždinska Čistoća nastavlja sakupljanje elektroničkog otpada

Varaždinsko komunalno poduzeće Čistoća nastavit će sakupljati elektronički otpad na svom reciklažom dvorištu.

Iza te, naoko jednostavne priče o sakupljanju starih televizora, kompjutera, glačala, usisavača, štednjaka i ostalih kućanskih aparata stoji komplicirana procedura koju je varaždinska Čistoća riješila u interesu građana. Odgovornim ponašanjem varaždinska Čistoća omogućit će građanima da i dalje bez zastoja koriste uslugu iako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja još nije raspisalo Javni poziv za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme.

Naime, još u srpnju 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom kojim je propisano da koncesije za gospodarenje posebnim kategorijama otpada dodijeljene sukladno odredbama Zakona o otpadu vrijede najdulje do isteka roka na koji su dodijeljene. Sakupljači takvog otpada sada zapravo nemaju kome predati tu vrstu otpada jer su stari ugovori istekli, a novi nisu potpisani.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je imao potpisane Ugovore o obavljanju poslova obrade otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme s obrađivačima. Ugovori o obradi EE otpada koji su bili sklopljeni na razdoblje od 15 godina počevši od 01. listopada 2007. godine što znači da im je rok istekao 30. rujna 2022. godine. Obrađivači EE otpada sklopili su ugovore s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, i nije moguće samo produžiti rokove važenja s danas nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

             Nadalje, do donošenja novog Pravilnika koji bi regulirao problematiku gospodarenja EE otpadom, na snazi je još uvijek Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 74/2007) koji propisuje kako za sakupljene, privremeno skladištene, razvrstane i prevezene do obrađivača količine EE otpada, sakupljač ima pravo na naknadu troškova koju isplaćuje Fond.

          Imajući u vidu činjenicu da još uvijek nije raspisan Javni poziv za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme, jasno je da sada više ne postoje obrađivači EE otpada kojima bi sakupljači predali na obradu sakupljeni EE otpad. Očito je da sada sakupljači EE otpada, ne svojom krivnjom, ne mogu ispuniti obvezu predaje sakupljenog EE otpada obrađivačima, a što je preduvjet za naplatu naknade za sakupljanje EE otpada od Fonda.

          Zbog takvog razvoja situacije, a u očekivanju što žurnijeg raspisivanja Javnog poziva za poslove obrade EE otpada, varaždinska Čistoća pripremila je privremeno rješenje kako građani ne bi bili uskraćeni za tu vrstu usluge.

                                                    Zoran Svetec, direktor Čistoća Varaždin d.o.o.