22. listopad 2015.

Delegacija predstavnika kosovskih općina i gradova u posjetu Varaždinu

posjet_kosovo image posjet sa Kosova

Danas, 22. listopada 2015.,  zamjenik gradonačelnika  Vjeran Radelić i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina g. Marijo Sambolec te suradnici, primili su u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina delegaciju predstavnika kosovskih općina i gradova.
Grupa koja je došla u Varaždin, osim toga posjetila je Zagreb, Koprivnicu i Krapinu, a cilj studijskog posjeta sakupljanje je primjera dobre prakse uređenja prometa u gradovima i općinama, prvenstveno na području prometa i gradske mobilnosti. Stručne prezentacije na temu održale su Marijana Cindrić, viši stručni suradnik za promet i urbanu sigurnost i Emanuela Grđen, savjetnica za prostorno uređenje Grada Varaždina.
Među temama od interesa o kojima se raspravljalo bile su:
1. Inovativne solucije za unaprjeđivanje gradske mobilnosti
2. Izazovi u osiguravanju gradske mobilnosti
3. Rješavanje mobilnosti za nemotorizirani promet (pješaci i biciklisti)
4. Inovativna rješenja za pristup mobilnosti osobama sa posebnim potrebama ( osobama sa invaliditetom)
5. Izazovi i mogućnosti u zamjeni privatnog prijevoza javnim
Studijski posjet organiziran je na ime  programa DEMOS (Decentralisation and Municipal Support), švicarske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj HELVETAS na Kosovu.
DEMOS je prisutan na Kosovu od 01. 07. 2014. do 31. 12. 2017.  te surađuje sa slijedećim općinama: Gjakovë/Đakovica, Gračanica/Graçanicë, Hani i Elezit/Elez Han, Junik/Junik, Kaçanik/Kačanik, Kamenicë/Kamenica, Klokot Vrbovac/Kllokot Vërbovc, Lipjan/Lipljan, Rahovec/Orahovac, Novo Brdo/Novobërdë, Parteš/Partesh, Pejë/Peć, Prishtinë/Priština, Ranilug/Ranillug, Shtime/Štimlje, Štrpce/Shtërpcë and Viti/Vitina.
DEMOS  također surađuje i sa Ministarstvom lokalne samouprave, Ministarstvom financija i nekoliko drugih ministarstava kao i sa udrugom općina Republike Kosovo.