15. studeni 2012.

Balirka nakon 7 godina prestaje s radom, vijećnici odabrali koncesionara za odlaganje novonastalog otpada

vijećnici image vijećnici

15.11.2012.-Većinom glasova varaždinski su gradski vijećnici na današnjoj sjednici Gradskog vijeća prihvatili prijedlog povjerenstva da se koncesija za odlaganje novonastalog varaždinskog otpada dodijeli tvrtci Univerzal i to na idućih 5 godina, odnosno do početka rada Regionalnog centra Piškornica.Donošenju odluke prethodila je žustra rasprava nakon koje je, od 31 vijećnika, njih 16 glasalo za novog koncesionara, 7 ih je bilo protiv, a 8 suzdržanih.
Na upit novinara kada će novi koncesionar početi s radom, gradonačelnik Habuš je rekao: „Druga strana koja nije odabrana se može žaliti  na ovaj odabir, sukladno njihovim dosadašnjim postupcima vjerojatno će to i učiniti. Smatram da bismo balirku u Brezju, nakon 7 godina, mogli trajno zaustaviti s početkom iduće godine i početi obrađivati otpad na kvalitetniji način.“
Dodao je i kako mu je potpuno opravdan strah stanara Zagrebačke ulice i Brezja koji već 7 godinu udišu smrad koji dolazi od bala otpada deponiranih na otvorenom. Pojasnio je kako, prema ugovoru „ ono što je ušlo u Univerzal mora iz njega izaći za 12 do 24 sata. To znači da  deponiranja otpada u Varaždinu više neće biti, tvrtka Univerzal ima ugovor s općinom Davor i sav otpad koji se ne može reciklirati odvozit će se na tamošnje odlagalište. Mi smo pogledali cijelo postrojenje Univerzala  koje se nalazi u hangaru s potlakom, imaju sve potrebne dozvole. Jako ćemo dobro paziti što se radi i ukoliko primijetimo da se događa bilo što što nije dogovoreno koncesijom, oduzet ćemo je ili kazniti koncesionara. Dogovorili smo s Varkomom da već od 1.1.2013. pokušamo uvesti treću posudu za biološki otpad koji  smrdi najviše zbog raspadanja, pa da ga predselektiramo već na mjestu nastajanja, u domaćinstvima, tako da takav otpad  ne dolazi u to postrojenje. „ – izjavio je novinarima gradonačelnik Habuš nakon sjednice.
U obrazloženju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganje komunalnog otpada s područja Grada Varaždina između ostalog stoji:
„U postupku javnog otvaranja ponuda utvrđeno je da su u zadanom roku pristigle 2 (dvije) ponude u zatvorenim omotnicama i to:
- pod rednim brojem jedan ponuda ponuditelja UNIVERZAL d.o.o., Varaždin, Cehovska 10, OIB: 71843925886,
- pod rednim brojem dva zajednička ponuda ponuditelja BABIĆ d.o.o., Cestica, Lj. Gaja 44, OIB: 53703886646 i T7 VIS d.o.o., Varaždin, A. Wisserta 3A, OIB: 86546896316.
Nadalje, utvrđeno je da je ponuđena cijena bez PDV-a ponuditelja Univerzal d.o.o. 519,98 kuna, a ukupna cijena (s PDV-om) 649,98 kuna. Zajednica ponuditelja BABIĆ d.o.o. i T7 VIS d.o.o u svojoj ponudi iskazala je cijenu bez PDV-a u iznosu od 502,00 kn te ukupnu cijenu (s PDV-om) u iznosu od 627,50 kn. Oba ponuditelja ponudili su postupak D1 za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada.
U postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda Stručno povjerenstvo, uvidom u dokumentaciju ponuditelja Univerzal d.o.o. utvrdilo je da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja ponuditelja, a isto je utvrdilo i uvidom u ponudu zajednice ponuditelja BABIĆ d.o.o. i T7 VIS d.o.o. Nadalje, Stručno povjerenstvo je utvrdilo da su u obje ponude priložena jamstva za ozbiljnost ponude sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.
U daljnjem postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su ponude oba ponuditelja cjelovite, odnosno da su uz ponude ponuditelji dostavili svu dokumentaciju navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje.
Uvidom u dokumentaciju ponuditelja Univerzal d.o.o. utvrđeno je da je ponuditelj dostavljenom dokumentacijom dokazao pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost.
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju zajednice ponuditelja BABIĆ d.o.o. i T7 VIS d.o.o. utvrđeno je da postoje razlozi za odbijanje ponude. Naime, kod utvrđivanja pravne i poslovne sposobnosti utvrđeno je da Zajednica ponuditelja nije dostavila dozvolu za gospodarenje otpadom (ključni broj 20 03 01), a koja se odnosi na zbrinjavanje otpada jednim od postupaka D iz članka 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom. Navedena zajednica ponuditelja je uz ponudu priložila Dozvolu za skupljanje i skladištenje neopasnog otpada postupcima razvrstavanja na lokaciji u Virje Otoku, Gospodarska zona Cestica, ali za komunalni otpad (KBO 20 03 01) dozvola je izdana samo za skupljanje, a ne i za obradu i/ili skladištenje. Nadalje, kao jedan od uvjeta i dokaza tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji su bili u obvezi uz ponudu priložiti Popis značajnih ugovora o izvršenim uslugama gospodarenja otpadom u posljednje 3 godine, a kojemu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvršenju za navedene usluge. Potvrde o urednom izvršenju usluga moraju sadržavati iznos i datum pružene usluge te naziv druge ugovorne strane. Zajednica ponuditelja je uz ponudu priložila Potvrde Općine Mali Bukovec od 18.10.2012. godine, Općine Sveti Đurđ od 18.10.2012. godine Općine Ljubešćica od 18.10.2012. godine, no ni jedna od navedenih potvrda ne sadržava vrijednost izvršene usluge. Slijedom navedenog utvrđeno je da priložene potvrde nisu izrađene u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje. Zbog navedenih razloga, temeljem zakonskih odredbi i Dokumentacije za nadmetanje Stručno povjerenstvo je bilo u obvezi odbiti ponudu Zajednice ponuditelja BABIĆ d.o.o. i T7 VIS d.o.o. Varaždin iz razloga što je suprotna odredbama Dokumentacije za nadmetanje, odnosno iz razloga što postoje ostali razlozi za odbijanje ponuda iz članka 93. Zakona o javnoj nabavi.
Slijedom iznijetog, Stručno povjerenstvo je odbilo ponudu Zajednice ponuditelja BABIĆ d.o.o. i T7 VIS d.o.o. Varaždin.
U daljnjem postupku, Stručno povjerenstvo utvrdilo je da ponuda ponuditelja Univerzal d.o.o. nema računsku pogrešku te da je navedena ponuda valjana. Prema kriteriju za odabir ponuda ponudu ponuditelja Univerzal d.o.o. Stručno povjerenstvo ocijenilo je ocjenom 97,06. Davatelj koncesije dopisom je zatražio od ponuditelja Univerzal d.o.o. da u roku od pet (5) dana od dana dostave zahtjeva dostavi Davatelju koncesije u izvorniku ili ovjereni preslikama dokumente koji su bili traženi, a ponuditelj ih je dostavio u neovjerenoj preslici.
Dana 8. studenoga 2012. godine ponuditelj Univerzal d.o.o. dostavio je tražene dokumente te je Stručno povjerenstvo uvidom u iste utvrdilo da ponuditelj i dalje ispunjava uvjete koje je Davatelj koncesije odredio u postupku davanja koncesije.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, Stručno povjerenstvo donijelo je zaključak da se ponuda ponuditelja Univerzal d.o.o. Varaždin prihvati i odabere kao ponuda najpovoljnijeg ponuditelja te predložilo Gradskom vijeću Grada Varaždina donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganje komunalnog otpada s područja Grada Varaždina.“