12. srpanj 2012.

BALIRANJE SMEĆA JOŠ 60 DANA U BREZJU

12.07.2012. - Cijeneći dosadašnji napredak u rješavanju problema te uvažavajući razloge Grada Varaždina i Varkoma, inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i prirode dozvolila  je slijedećih 60 dana nastavak  baliranja varaždinskog smeća u Brezju.
Nadležna viša inspektorica zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i prirode donijela je rješenje kojim se odgađa za još  60 dana izvršenje prijašnjeg rješenja kojim je zabranjeno obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na lokaciji Brezje. Tako je Varkomu ponovo omogućeno da dovozi i obrađuje komunalni otpad drobljenjem, prešanjem i baliranjem te njegovo skladištenje u Brezju.
U obrazloženju takvog pozitivnog rješenja, inspekcija navodi kako je trgovačko društvo VARKOM 11. srpnja podnijelo novi zahtjev za produženje roka izvršenja jer je u proteklom roku od 30 dana Grad Varaždin objavio u Narodnim novinama Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Grada Varaždina. Predmet koncesije, kao što je već objavljeno, je obrađivanje i trajno odlaganje novonastalog miješanog komunalnog otpada, a rok za dostavu ponuda je 31. srpnja. Varkom je u svom zahtjevu za odgodu naveo mogućnost produljenja roka za odabir ponuditelja i sklapanje ugovora o koncesiji jer ponuđači imaju pravo podnijeti žalbe što sada nije moguće predvidjeti. Prestankom  baliranja u Brezju, navodi se u zahtjevu za odgodom, nastala bi teško popravljiva šteta za korisnike usluga, odnosno stanovnike Grada Varaždina te općina Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vinica i Petrijanec.
Kako se navodi u obrazloženju rješenja, viša inspektorica zaštite okoliša proučila je zahtjev stranke i cijeneći napredak postignut u prvih 30 dana odgode izvršenja rješenja, uvažila je razloge i odobrila odgodu izvršenja za još 60 dana.