10. ožujak 2014.

Agencija za zaštitu osobnih podataka: Univerzal je podatke o korisnicima komunalnih usluga prikupio prema zakonu

računi.pn

10.03.2014.- „Nisu utvrđene povrede prava na zaštitu osobnih podataka korisnika usluga“ – zaključili su u Agenciji za zaštitu osobnih podataka  nakon provedenog nadzora na zahtjev Koordinacije Udruga grada Varaždina – VAGA, JEZGRA, OKOLIŠ i USPOS, kojim se traži utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka korisnika komunalnih usluga u  Varaždinu. Naime, Agencija  je zaprimila prijedlog Koordinacije udruga u kojem se navodi kako su zaprimili više pritužbi i pitanja građana vezano za račune koje je građanima Varaždina izdalo trgovačko društvo Univerzal d.o.o. iz Varaždina za pruženu uslugu odlaganja komunalnog otpada za rujan i listopad 2013. godine te navode da društvo Univezal, koje je u privatnom vlasništvu, nije sklopilo ugovor sa niti jednim kućanstvom u Varaždinu za navedenu uslugu.
Djelatnici Agencije su 11. veljače 2014. godine proveli nadzor u društvu Univerzal i u Gradu Varaždinu i  utvrdili da su korisnici komunalnih usluga, tj. stanovnici Varaždina i prigradskih naselja, bili upoznati da je društvo Univerzal dobilo koncesiju za obavljanje usluga odlaganja komunalnih otpada te je postojala zakonita svrha i valjana pravna osnova za dostavljanje na korištenje osobnih podataka korisnika usluga u svrhu naplate usluga za navedeno razdoblje. „Utvrđeno je, također, da je društvo Univerzal osobne podatke o korisnicima zatražilo na korištenje od ranijeg voditelja zbirke osobnih podataka o korisnicima (društva Varkom) na način kako je to propisano Zakonom o zaštiti osobnih podataka.“ – stoji u rješenju Agencije za zaštitu osobnih podataka koje je stiglo u Grad Varaždin.