16. prosinac 2019. | Autor: Maja Hrešć

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina usvojen Proračun za 2020. godinu

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina održala se u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. godine, uz prisustvo 24 gradska vijećnika. Izostanak je opravdao vijećnik Davor Patafta. Na Aktualnom satu pitanja su postavili vijećnici Denis Mladenović, Natalija Martinčević, Vlado Sevšek, Aurelija Šemiga, Miroslav Marković i Bruno Ister.

Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan utvrdio je dnevni red s 12 točaka. Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici najvažnija točka dnevnog reda, o kojoj su na samom početku odlučivali vijećnici Gradskog vijeća, zasigurno je Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu. Uz 16 glasova za i 8 protiv usvojen je Proračun u iznosu od ukupno 572 milijuna kuna koje čini 394 milijuna kuna prihoda te 168 milijuna kuna primitaka od financijske imovina i zaduživanja. Slijedom toga, prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Varaždina, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika Grada Varaždina, upravnih odjela i pročelnika nadležnih odjela u izvršavanju Proračuna te ostala pitanja koja su od značaja za izvršavanje Proračuna.

Na 3. točci dnevnog reda vijećnici su raspravljali i odlučivali o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju dionica manjinskih dioničara trgovačkog društva Parkovi d.d. Varaždin jer, radi isplate iznosa primjerene otpremnine manjinskim dioničarima TD Parkovi d.d. Varaždin, u Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu za to moraju biti osigurana sredstva. Vijećnici su navedeni Prijedlog jednoglasno prihvatili.

Odlukom o porezima Grada Varaždina reguliran je i porez na korištenje javnih površina. S obzirom na to da često pristižu zahtjevi za korištenje javne površine radi izvođenja radova na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, mišljenje je da je potrebno regulirati naplatu korištenja javne površine u takve svrhe. Vijećnici Gradskog vijeća Grada Varaždina jednoglasno su prihvatili Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina .

Prijedlog odluke o odbijanju zahtjeva Presečki grupe d.o.o. za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za autobusni kolodvor u Varaždinu, vijećnici su jednoglasno prihvatili. Postupajući po zahtjevu obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, Gradsko vijeće Grada Varaždina smatra da objekt autobusnog kolodvora nije od javnog interesa kao što je to slučaj kod izgradnje škola, bolnica, dječjih vrtića i tom slično već da prevladava privatni interes vlasnika autobusnog kolodvora koji ostvaruje dobit.

Točke 6., 7. i 8. objedinjene su u jednu.

2017. godine donesena je Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina koja regulira pitanja vezana na dodjelu nekretnina na korištenje ustanovama kojima je Grad osnivač i trgovačkim društvima u svom isključivom ili pretežitom vlasništvu. Prijedlogom odluke o izmjenama Odluke o davanju na upravljanje poduzetničke infrastrukture u Zagrebačkoj 89 TD Tehnološki park d.o.o. uskladit će se ove dvije odluke, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na međusobno plaćanje naknada za upravljanje i korištenje nekretnine.

Grad Varaždin je vlasnik kotlovnice u Harambašićevoj 34 u Varaždinu, a iz koje je osigurano grijanje i topla voda za zgrade u Harambašićevoj 34 i 36 u Varaždinu. Gradskom vijeću predloženo je da Vartop d.o.o. uz obavljanje tehničkog dijela poslova grijanja, preuzme i naplatu računa za isporučeno grijanje i toplu vodu od najmoprimaca u zgradama u Harambašićevoj 34 i 36, odnosno odlučivalo se o prihvaćanju Prijedloga odluke o davanju na upravljanje kotlovnice u Harambašićevoj 34 Trgovačkom društvu Vartop d.o.o. Varaždin.

Vijećnici su također odlučivali o Prijedlogu odluke kojom se daje suglasnost TD Farmex d.o.o. Varaždin, da u korist poslovne banke osnuje založno pravo u svrhu financiranja investicije na čk.br. 10301/6 k.o. Varaždin (u osnivanju).

Vijećnici su Prijedloge odluka pod točkama 6., 7. i 8. prihvatili jednoglasno.

Jednoglasno su prihvaćeni i Prijedlog godišnje analize sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2019. godinu te Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2020. godinu.

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina jednoglasno je prihvatilo Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2020. godinu. Također, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog plana djelovanja Grada Varaždina u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu koji se donosi s ciljem određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju pitanja iz područja prirodnih nepogoda.

Na kraju 23. sjednice, Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu.