14. srpanj 2021. | Autor: Maja Hrešć

Na 2. sjednici Gradskog vijeća prihvaćen rebalans i stavljena izvan snage integralna nagodba

U utorak, 13. srpnja 2021. godine u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu održala se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina uz prisustvo 20 vijećnika.

Na samom početku sjednice, nove članice Gradskog vijeća, Silvija Cupar i Mirjana Kolarek Karakaš položile su svečanu prisegu.

Pitanja na Aktualnom satu postavili su vijećnici Damir Habijan, Josip Garić, Lovro Lukavečki, Damir Laljek, Silvija Cupar, Zlatan Avar, Sandra Malenica, Ivan Obadić, Hrvoje Petrić, Nikola Kumek, Dubravka Novak, Mirjana Kolarek Karakaš, Ivan Čehok i Mario Lešina.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina Zdravka Grđan utvrdila je dnevni red s 15 točaka.

Gradsko vijeće nije prihvatilo Prijedloge godišnjih izvješća o izvršenju proračuna Grada Varaždina te programa za 2020. godinu, a rebalans proračuna i izmjene programa vezane uz rebalans prihvaćene su većinom glasova. Prihvaćeni su i amandmani vijećnika Lovre Lukavečkog kojima će se osigurati dodatnih 200.000 kuna za stipendije za deficitarna zanimanja, što je ukupno 2,5 milijuna kuna te 40.000 kuna za higijenske uloške u školama.

Vijećnici su primili na znanje Informaciju o stanju kreditnog zaduženja Grada Varaždina na dan 30.6.2021. godine.

Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o.,Varkom d.d., JU „Gradski stanovi“ te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o i dr. i Zaključka o Izmjeni predmetnog Zaključka prihvaćeni su većinom glasova gradskih vijećnika te se predmetni zaključci zbog nepostojanja dogovora sudionika nagodbe i nepostojanja volje za sklapanje iste stavljanju izvan snage.

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o nagodbi radi obročne otplate dospjelog dugovanja Grada Varaždina prema T.P.N. Drava d.o.o. iz Ugovora – Projekt Gradske sportske dvorane u Varaždinu usvojen je većinom glasova. Prijedlogom predmetnog Ugovora o nagodbi, a koji je sastavni dio Prijedloga zaključka, u obostranom interesu ugovaratelja – Grada Varaždina i T.P.N. Drava d.o.o., rješava se dospjelo, a neplaćeno dugovanje Grada Varaždina, odnosno obveza Grada iz Ugovora – Projekt Gradske sportske dvorane u Varaždinu.

Gradsko vijeće većinom glasova usvojilo je i Prijedlog odluke o preoblikovanju trgovačkog društva Parkovi d.d. Varaždin u trgovačko društvo Parkovi d.o.o. Varaždin.

Prihvaćena su Izvješća o radu za 2020. godinu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“, Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin, Gradske vatrogasne zajednice Varaždin, Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina i Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina za 2020. godinu.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Varaždina do 2030. godine. Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni na društveno – gospodarski razvoj grada Varaždina te identificirati ključni razvojni projekti. Plan razvoja Grada Varaždina do 2030. godine bit će utemeljen na detaljnoj analizi stanja baziranoj na opsežnim, relevantnim i ažuriranim podacima, koji ukazuju na gospodarske, ekološke, klimatske, demografske i socijalne izazove s kojima se grad Varaždin suočava. Na temelju detaljne analize stanja izrađivači i uključeni dionici formirat će viziju razvoja grada te prioritete, mjere i ciljeve koji će pridonijeti ostvarivanju te vizije. Plan razvoja će također definirati financijski okvir za provedbu te sustav praćenja i vrednovanja. Plan razvoja uključuje i izradu detaljnog akcijskog plana prije svake pojedine godine provedbe.

Prijedlog Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Grada Varaždina do 2030. godine usvojen je jednoglasno. Partnersko vijeće, sukladno Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, osniva se za potrebe pripreme i praćenja provedbe planskih dokumenta. Partnersko vijeće zaduženo je za utvrđivanje prioriteta razvoja te predlaganja strateških projekata Grada Varaždina.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Varaždin. Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za uključivanje učenika u produženi boravak te se pobliže uređuje organizacija i način provedbe produženog boravaka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Varaždin u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi te aktima donesenim na temelju navedenih propisa. Odredbe Odluke primjenjuju se i na osnovne škole na području Grada Varaždina kojima osnivač nije Grad Varaždin, ukoliko iste podnesu zahtjev za sufinanciranje produženog boravka za narednu školsku godinu u skladu sa svim odredbama Odluke.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2021. godini prihvaćen je većinom glasova. Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina i to razmjerno broju njihovih članova utvrđenih Konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina za 2021. godinu. Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su u Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu u iznosu od 340.000,00 kuna.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog zaključka o prihvaćanju IV. Izmjene sporazuma o osnivanju ustanove REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER kojima se mijenja sjedište ustanove REA Sjever u Koprivnici.

Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina gradski vijećnici su prihvatili većinom glasova. Odbor se osniva u svrhu razmatranja pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća koja se odnose na mlade, u cilju neposrednog utjecaja na politike mladih njegovim izravnim uključivanjem u predlaganje i donošenje odluka Vijeća o navedenim pitanjima, sa svrhom poboljšanja položaja mladih na području Grada Varaždina.

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina i Odluke o osnivanju Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Gradski vijećnici su pod zadnjom točkom dnevnog reda većinom glasova prihvatili izbore i imenovanja koji uključuju razrješenja i imenovanja u školske odbore varaždinskih osnovnih škola i u upravna vijeća gradskih ustanova.